บมจ.สยามราชธานี ยื่นไฟลิ่ง ต่อก.ล.ต. เสนอขายหุ้นไอพีโอ พร้อมเข้าเทรดตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) และธุรกิจให้เช่ารถยนต์และบริการ ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 85 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 27.42 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ แบ่งเป็นการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 76.5 ล้านหุ้น และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 8.5 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในปีนี้

ปัจจุบัน บริษัท สยามราชธานีฯ มีทุนจดทะเบียน 310 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 310 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 225 ล้านหุ้น ทั้งนี้บริษัทมีธุรกิจหลักแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) เช่น การบริหารจัดการพนักงานขับรถยนต์และพนักงานสำนักงาน, การบริหารจัดการพนักงานช่างเทคนิค, การบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล และธุรกิจบริการดูแลภูมิทัศน์ 2. ธุรกิจให้เช่าและบริการ ได้แก่ ธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่าและธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

นายธรัฐพร กล่าวว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และมีแผนขยายธุรกิจในอนาคต โดยในส่วนเงินทุนหมุนเวียนจะถูกนำไปใช้เพิ่มจำนวนพนักงานในธุรกิจบริการจัดหาบุคลากรและขยายการลงทุนในธุรกิจบริการรถยนต์ให้เช่า รองรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

นายจิรณุ กุลชนะรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจจ้างเหมาบริการมายาวนานกว่า 40 ปี มีโซลูชั่นช่วยระบบสรรหามีประสิทธิภาพครบวงจรและคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า ช่วยลดภาระการบริหารจัดการงานและบุคลากรแก่ลูกค้า ทั้งกลุ่มนิติบุคคลภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจและบุคคลธรรมดาได้อย่างตรงจุด

บทความก่อนหน้านี้“เฉลิมชัย” ดันแปรรูปยาง หวังสร้างมูลค่าเพิ่ม
บทความถัดไปหนุ่มใหญ่ ถูกไฟฟ้าช็อตดับในขณะเตรียมหุงข้าว