ศาลล้มละลายสั่งพิทักษ์ทรัพย์ นามสกุลดัง “สุขารมณ์”อดีตผู้สมัครส.ส.กาญจนบุรี

 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดคดีหมายเลขแดงที่ ล.3009/2562 กองบังคับคดีล้มละลาย 1 ศาลล้มละลายกลางกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ด้วย  บริษัท  ไทยสมุทรประกันชีวิต  จํากัด  (มหาชน)  โจทก์  ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลาง ขอให้จําเลยทั้งสองล้มละลาย  และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่  11  กรกฎาคม 2562   ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนางขันตี  กิจจา  จําเลยที่  1  และนางสาววรสุดา  สุขารมณ์  จําเลยที่  2  เด็ดขาด  ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้  ตามมาตรา 22  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช 2483   และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง  มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ   ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  ตามมาตรา  24/1  แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย  พุทธศักราช  2483  ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา  24/1  แล้วไม่ปฏิบัติตาม  มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท  ตามมาตรา  173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 อนึ่ง  เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้  จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม  ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดีซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่  ภายในกําหนดเวลา  2  เดือน  นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้  และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา  ในวันที่  15  สิงหาคม 2562  ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.thประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เบญจา สุภานนท์ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับจำเลยที่2 เป็นบุตรสาวนายแพทย์เดชา สุขารมณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในปี 2554 เคยเป็นผู้สมัครส.ส.กาญจนบุรี เขต 1 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘สนธิรัตน์’ ผุดไอเดีย เพิ่มประชาสัมพันธ์ หลังรัฐบาลแพ้โหวตสองรอบติด
บทความถัดไปบทนำ : การตอบกระทู้