ศธ.ออกประกาศ ห้ามนร.-นศ.แสดงพฤติกรรมชู้สาว-อนาจาร-แต่งกายล่อแหลมในสถานศึกษา

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา(ฉบับที่2 )พ.ศ.2562  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่งและมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ข้อ1 ให้ยกเลิกความใน  (6)  และ  (7)  ของข้อ  1  แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(6)ก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายผู้อื่นเตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำ การดังกล่าว(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย ”ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน(9) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(9)เที่ยวเตร่ นอกสถานที่พักรวมกลุ่มหรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”ให้ไว้ ณ วันที่14 สิงหาคม พ.ศ.2562  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon