สธ.ออกประกาศ อัตราค่ารักษาพยาบาล รพ.ในสังกัด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 เพื่อให้การกำหนดอัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีประสิทธิภาพในการบริหารงานและมีอัตราค่าบริการเป็นแนวทางเดียวกันในทุกหน่วยบริการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้กระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ในการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และบทนิยามคำว่า “เงินบำรุง” ในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ข้อ1ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562” ข้อ2ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3ให้ยกเลิกอัตราค่าบริการของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ข้อ 4 ในประกาศนี้“หน่วยบริการ” หมายความว่า (1)โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ บล สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หรือ ที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นแต่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน หรือ(2)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ หรือหน่วยงานอื่นใดในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับการสาธารณสุข ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด“ชาวต่างชาติ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ “ค่าบริการสาธารณสุข” หมายความว่า เงินที่หน่วยบริการเรียกเก็บในการให้บริการรักษาพยาบาลดังนี้(1)ค่ายาและบริการเภสัชกรรม(2)ค่าบริการทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา(3)ค่าบริการทางรังสีวิทยา(4)ค่าบริการตรวจรักษาทั่วไป(5)ค่าบริการตรวจรักษาโดยวิธีการ
(6)ค่าบริการทันตกรรม(7)ค่าบริการทางด้านวิสัญญี(8)ค่าบริการศัลยกรรม(9)ค่าบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(10)ค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู(11)ค่าบริการทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช(12)ค่าบริการอื่น ๆ

คลิกอ่านรายละเอียดอัตราค่าบริการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ก.แรงงาน มอบรางวัลเยาวชนคว้าเหรียญรางวัล ‘เวิลด์ สกิล คาซาน 2019’
บทความถัดไป6 รอบของ ‘สิงห์สนามศุภ’ นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ตำนานที่ยังมีความสุขกับฟุตบอล