พาไปดูการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม”อบต.บางบัวทอง” แก้ปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย(คลิป)

จะดีแค่ไหนหากการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว ทำให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ลดโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากขยะตกค้างในครัวเรือน และเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อย่างเช่นที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่นำโดยยุงลาย ทั้งการกำจัดผักตบชวาบริเวณคลองต่างๆ การบริหารจัดการน้ำเสีย การจัดทำถังขยะเปียกรวมในพื้นที่เขตชุมชนเมือง การแปรรูปขยะเปียกให้กลายเป็นน้ำหมักและปุ๋ย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางเกษตร การจัดอบรมป้องกันยุงลายป้องกันไข้เลือดออกให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จิตอาสาในชุมชนตำบลบางบัวทอง

รวมถึงการจัดตั้งธนาคารคัดแยกขยะประกันชีวิต ที่มีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะกรรมการธนาคารคัดแยกขยะ ออกรับซื้อขยะทุกประเภทจากประชาชนเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อลดปัญหาขยะตกค้างในครัวเรือน และลดการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย   

บทความก่อนหน้านี้‘ธรรมนัส’ คืนชีพ ‘วันแม็ป’ แก้พื้นที่ทับซ้อน ยันไม่ทุบรีสอร์ตทับส.ป.ก. อาจใช้วิธีเก็บค่าเช่า
บทความถัดไปเสือกับสิงห์ กระทรวงศึกษา : โดย สมหมาย ปาริจฉัตต์