เลขานุการ รมว.เกษตรฯ ลงสุราษฏร์ฯ ติดตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายปริญญา สัคคะนายก ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 15 นายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และบรรยายายสรุปความเป็นมาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง ณ โรงสูบน้ำตาปี-พุมดวง ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

สำหรับพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 5,400 ล้าน ลบ.ม./ปี ไหลลงสู่ทะเลโดยไม่มีการนําน้ำมาใช้ประโยชน์ ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งและเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝน การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมมีผลผลิตที่ไม่แน่นอนและมีผลผลิตที่ต่ำ เนื่องจากระบบส่งน้ำเดิมที่มีอยู่เกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ กรมชลประทานเห็นควรก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะเป็นการบริหารจัดการน้ำโดยการนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะมีพื้นที่ชลประทาน 73,980 ไร่ โดยสามารถส่งน้ำในฤดูฝน 73,980 ไร่ และในฤดูแล้ง 57,819 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 อําเภอ 12 ตําบล 48 หมู่บ้าน 11,750 ครัวเรือน หรือราษฎร 46,313 คน เป็นแหล่งน้ำสําหรับการอุปโภค-บริโภคของราษฎร
เป็นแหล่งสนับสนุนการเพาะเลี้ยงชายฝั่งให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นได้ต่อไป

จากนั้นคณะฯ เดินทางต่อไปยังโครงการแก้มลิงสระบัว (อ่างเก็บน้ำทุ่งกระจูด) ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ ที่จะเข้ามาช่วยบรรเทาอุทกภัยและเก็บกักน้ำเพื่อทำการเกษตร อุปโภค-บริโภค พื้นที่ ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน และ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม ราษฎรจำนวน 600 ครัวเรือน การเกษตรประมาณ 1,000 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 7 ล้าน ลบ.ม.(ที่ระดับเก็บกัก) เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของราษฎรในท้องถิ่นอีกด้วย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ปภ.ระบายน้ำ ‘เขื่อนราษีไศล’ หลังใกล้ระดับวิกฤติ ชาวศรีสะเกษ 300 หมู่บ้านจมใต้น้ำ
บทความถัดไป‘คริส-ผาสุก’ ผู้เขียน ปวศ.ไทยร่วมสมัย ชี้ แบบเรียนไทยไม่เห็นคนธรรมดา