ป.ป.ช. คลอดระเบียบการใช้เงินราชการลับ 5 ภารกิจ

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการใช้เงินราชการลับพ.ศ. 2562 มีใจความสรุปว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายและเก็บรักษาเงินราชการลับ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 143 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ดังนี้ข้อ๑ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการใช้เงินราชการลับ พ.ศ. 2549 ข้อ4 ในระเบียบนี้ “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ “สำนักงาน” หมายความว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ“เงินราชการลับ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำหนดให้เป็นเงินราชการลับหรือที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุมัติเพิ่มเติมให้เป็นเงินราชการลับ
ข้อ5 วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินราชการลับให้กระทำได้ในงานที่ต้องดำเนินการในลักษณะปกปิดหรือไม่สามารถเปิดเผยได้ ภายใต้ภารกิจ ดังนี้(1)ภารกิจด้านปราบปรามการทุจริต ( 2) ภารกิจด้านตรวจสอบทรัพย์สิน (3)ภารกิจด้านป้องกันการทุจริต(4)ภารกิจด้านการข่าว (5)ภารกิจอื่นที่เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือสำนักงาน คลิกที่นี่อ่านประกาศฉบับเต็ม

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สอศ.-สพฐ.-ซีพี ออลล์ เชื่อมโยงสอนวิชาชีพผลิตกำลังคน ผ่านการสอนรูปแบบทางไกล
บทความถัดไปแพนด้า “ช่วง ช่วง” ตาย Tip พร้อมดูแล