“ก.ท่องเที่ยว” จับมือ” ก.ศึกษา” พัฒนาลูกเสือมัคคุเทศก์ ส่งเสริมท่องเที่ยวไทย

ที่หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์” ร่วมกับนายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสํานักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงเจตนารมณ์ในความร่วมมือกันครั้งนี้ และเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมกันผนึกกําลังในการเสริมสร้างศักยภาพของลูกเสือ ให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ให้เกิดความประทับใจ มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสําคัญของการท่องเที่ยว และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า โครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ เกิดขึ้นได้เนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีความสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประเทศปีละกว่าล้านล้านบาท จึงมีความสาคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได่ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมทางด้านต่างๆ ไว้เพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว ซึ่งส่วนสำคัญคือ การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทำได้ดีมากขึ้น

“การร่วมมือกันจัดทำโครงการลูกเสือมัคคุเทศก์ขึ้น ก็เพื่อพัฒนาลูกเสือให้สอดคล้องกับแนวทางที่กระทรวงฯดำเนินการอยู่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างทัศนคติ ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ท้องถิ่น รักในแผ่นดินถิ่นเกิด รวมถึงยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกเสือเหล่านี้ ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อมาพัฒนาต่อยอด และอาจสามารถนำไปประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคตได้อีก โดยจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นฟันเฟืองหลักอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ดำเนินการส่งเสริม ปลูกฝัง ให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้ มีทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นตนเองให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ให้เกิดความประทับใจมากที่สุด”นายพิพัฒน์กล่าว

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ กรมการท่องเที่ยว จะเข้าไปสนับสนุนในเรื่องการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ลูกเสือมัคคุเทศก์” อาทิ การสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทักษะในการเป็นผู้สื่อความหมายด้านการท่องเที่ยวที่ดี และการให้บริการที่ดี รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่าย เสนอแนะวิทยากรในการให้ความรู้แก่ลูกเสือ สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยสํานักงาน การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด จะสนับสนุนในการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของลูกเสือในแหล่งท่องเที่ยวภายในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากนี้ สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จะดําเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ลูกเสือมัคคุเทศก์” ในพื้นที่เป้าหมาย อันเป็นการผนึกกําลังเพื่อร่วมกันสร้างบุคลากร และพัฒนาการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้สามารถยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง สร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น รักในแผ่นดินถิ่นเกิด อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกเสือเหล่านี้ ได้นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ มาพัฒนาต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ในอนาคต ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้คุณภาพการท่องเที่ยวของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เกาะกระแสเศรษฐกิจ กับ Line@มติชนเศรษฐกิจใกล้ตัว

เพิ่มเพื่อน

บทความก่อนหน้านี้‘ช้างศึกยู-16’ ลงซ้อมหนสุดท้าย ‘นิพิฐพนธ์’ มั่นใจล้มเจ้าภาพพม่าได้
บทความถัดไปคอลัมน์ แกะรอยต่างแดน : ร้านอาหารรักษ์โลกที่ “ดาการ์”