‘กสทช.’ จัดกิจกรรมพันธมิตรจิตอาสาระหว่างประเทศ เฉลิมพระเกียรติในหลวง

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. จัดกิจกรรมพันธมิตรจิตอาสาระหว่างประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการด้านการสื่อสารในภาวะภัยพิบัติระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนานักวิทยุสมัครเล่นด้านการสื่อสารในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ พร้อมทั้งนำข้อมูลนักวิทยุสมัครเล่นพันธมิตรจิตอาสาที่เข้าร่วมงานเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในกรณีเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติด้วย งานนี้สำนักงาน กสทช. ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร เชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหภาพวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ (International Amateur Radio Union หรือ IARU) ซึ่งเป็นองค์กรผู้ชำนาญการในเรื่องกิจการวิทยุสมัครเล่นภายใต้สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) นักวิทยุสมัครเล่นจาก 11 ประเทศ ที่ทำความตกลงต่างตอบแทนในกิจการวิทยุสมัครเล่น กับประเทศไทย (Reciprocal Agreement) นักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศไทย ผู้แทนจากสถานทูต ร่วมกับสมาคมวิทยุสมัครเล่นไทยเกี่ยวกับ การให้ความร่วมมือกันในกรณีเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ และประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ สหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน เป็นต้น รวมกว่า 200 คน ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การให้ความช่วยเหลืออื่นๆ

นายฐากร กล่าวว่า ในช่วงเช้าพล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. ในฐานะประธานในพิธี พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ผู้แทนจากสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ อินโดนีเซีย และสหราชอาณาจักร ผู้บริหารและพนักงาน สำนักงาน กสทช. สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร ผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหภาพวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ นักวิทยุสมัครเล่นจาก 11 ประเทศ และนักวิทยุสมัครเล่นทั่วประเทศไทย ร่วมกันถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเริ่มกิจกรรม

นายฐากร กล่าวอีกว่า ภายในงานผู้แทนจากประเทศสมาชิกสหภาพวิทยุสมัครเล่นนานาชาติ (IARU) นักวิทยุสมัครเล่นจากต่างประเทศ จะมาเล่าประสบการณ์การสื่อสารขณะเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ประสบการณ์การจากประเทศเยอรมัน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลักเซมเบิร์ก และประเทศอื่นๆ ส่วนนักวิทยุสมัครเล่นจากประเทศไทยจะมีการถอดประสบการณ์นักวิทยุสมัครเล่นจิตอาสาประเทศไทย กรณีศึกษาถ้ำหลวง การบรรยายเรื่องโครงการปรับปรุงการแพทย์ฉุกเฉิน จากกิจกรรมในวันดังกล่าว จะทำให้เกิดฐานข้อมูลของนักวิทยุจิตอาสา ทำให้รู้ว่าใครมีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญด้านใด เคยผ่านประสบการณ์แบบไหนมาบ้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือภัยพิบัติ ประเทศไทยสามารถประสานงานขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์ได้ทันที ทั้งนี้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ สำนักงาน กสทช. จะอนุญาตให้มีการนำเข้าอุปกรณ์วิทยุสื่อสารได้เป็นการชั่วคราว โดยการยกเว้นใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ประหยัดเวลาดำเนินการ เพราะเมื่อเกิดภัยพิบัติเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามาก

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ผ่านการอบรมและสอบเพื่อเป็นนักวิทยุสมัครเล่นทั้งขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูง จำนวนกว่า 400,000 คน ในจำนวนนี้มีผู้มาขอสัญญาณเรียกขาน (Call Sign) เพื่อใช้งานแล้ว จำนวนกว่า 200,000 คน โดยจากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ปัจจุบันมีนักวิทยุสมัครเล่นที่มีการใช้งานวิทยุสมัครเล่น เพื่อติดต่อสื่อสาร อยู่จำนวน 76,436 คน ซึ่งทุกคนสามารถเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยเหลือในด้านการติดต่อสื่อสารยามเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเกิดภัยพิบัติได้ เพราะในขณะเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ กรณีการติดต่อสื่อสารหลักทางโทรศัพท์อาจใช้งานไม่ได้ เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า วิทยุสื่อสารจะเป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารที่สำคัญที่จะมีบทบาทในภาวะวิกฤติเหล่านี้ ใช้ติดต่อสื่อสารเพื่อประสานกำลังในการเข้าไปช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ ให้กำลังใจผู้อยู่ในเหตุการณ์ หรือในพื้นที่ ช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ไม่ขาดตอน

“การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 หวังว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการด้านการสื่อสารในภารวะฉุกเฉินและภัยพิบัติจะสามารถพัฒนาทักษะในด้านการสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ให้สามารถรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติต่างๆ ให้ดีขึ้น สามารถเป็นกำลังสำคัญ หรือกำลังสนับสนุน ที่พร้อมจะให้ความช่วยเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลนักวิทยุสมัครเล่นพันธมิตรจิตอาสาระหว่างประเทศที่พร้อมให้ความช่วยเหลือประเทศไทย เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติในภายหน้า”นายฐากร กล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 2562 
บทความถัดไป‘เลอบรอน’ ลั่นยังไม่คิดอำลาบาส – ‘เดวิส’ บล็อกจังหวะสุดท้ายเซฟชัยให้ ‘เลเกอร์ส’ (คลิป)