อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดงาน ‘2020 ความท้าทายใหม่ในวิชาชีพสัตวแพทย์’

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “2020 ความท้าทายใหม่ในวิชาชีพสัตวแพทย์” พร้อมมอบรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2562 จัดโดยสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายกสัตวแพทยสมาคมฯ น.สพ.ธวัชชัย ภู่อร่าม นายกสัตวแพทยสภา น.สพ.รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ผู้แทนสมาคมต่างๆ ได้แก่ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก สมาคมธุรกิจเวชสัตว์ บริษัทเอกชน ฟาร์ม และภาคมหาวิทยาลัยต่างๆ ผู้ประชุมรวมจำนวน 400 คน

ปัจจุบัน สัตวแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ต่างๆ และการป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (Zoonosis) รวมถึงงานด้านภาคการผลิตสัตว์ที่มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และในช่วงที่ผ่านมานั้น สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ได้ร่วมทำงานกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนางานด้านสัตวแพทย์ทั้งงานวิชาการ งานส่งเสริมความสามัคคีและจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนเห็นเป็นประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานอย่างบูรณาการกับกรมปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดี

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดงานคือ เพื่อสรุปผลงานและการดำเนินงานที่ผ่านมาของสมาคมฯ รวมทั้ง จะมีการมอบรางวัลสัตวแพทย์ตัวอย่างประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สัตวแพทย์ที่ได้กระทำคุณความดีและประโยชน์ต่อสังคม และวิชาชีพสัตวแพทย์ นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายทางวิชาการเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม มีหัวข้อที่มีความสำคัญและกำลังเป็นที่น่าสนใจถึง 3 เรื่อง ได้แก่ “กัญชาในวงการสัตวแพทย์…รู้ก่อนใช้” “โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ความท้าทายในปัจจุบัน สู่ความสำเร็จในอนาคต” และ “ยาควบคุมพิเศษ…ใช้ผิดชีวิตเปลี่ยน” โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากองค์กรต่างๆ ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในหัวข้อที่จะบรรยาย

การประชุมฯ จะเป็นเวทีที่สัตวแพทย์ได้พบปะแลกเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน และขอให้มั่นใจได้ว่ากรมปศุสัตว์มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการทำงานกับสัตวแพทยสมาคมฯ ในฐานะที่กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีสัตวแพทย์เป็นบุคลากรขององค์กร ซึ่งมีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ที่สอดรับกับนโยบายของประเทศ ในการที่จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ประเดิมสวย! ‘ลูกยางสาวไทย’ ไล่ตบ ‘อินโดนีเซีย’ สบายมือ3เซตรวด คว้าชัยเปิดหัวซีเกมส์
บทความถัดไปเศร้า รองสารวัตรจราจรเมืองสมุทรสงคราม ฆ่าตัวตายคาป้อม