เปิดโลกุตระ มหาวิหาร เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ แห่งแรกในอินเดีย

เปิดโลกุตระ มหาวิหาร เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ แห่งแรกในอินเดีย มุ่งฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมามั่นคงอีกครั้ง บนดินแดนมาตุภูมิ

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 62 ณ ถ้ำอชันตา มรดกโลกทางพระพุทธศาสนาแห่งเมืองออรังคบัด รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย คือ ที่ตั้งของ Lokuttara Mahavihara Training Center ที่ก่อตั้งขึ้นโดย Dr.Harshdeep Kamble และรจนา วานิช ที่มุ่งหวังให้เป็นศาสนสถานเพื่อการอบรมพระสงฆ์อินเดียให้แตกฉานในพระไตรปิฎก โดยเริ่มจากการฝึกวินัยของสงฆ์ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ดีงาม ตามหลักพระพุทธศาสนาสายเถรวาท ทั้งนี้มีการเปิดให้พระสงฆ์อินเดียเข้ารับการศึกษาทั้งปริยัติ และปฏิบัติ โดยมีสถานที่เอื้ออำนวยความสะดวก ทั้งพระวิหารเพื่อฝึกอบรมวิปัสสนา อาคารเพื่อการศึกษา ที่พักสงฆ์ และหอฉัน ตลอดจนมีคณาจารย์ วิทยากรทั้งพระสงฆ์และฆราวาสผู้ทรงความรู้ และเชี่ยวชาญด้านต่างๆในพระพุทธศาสนาจากทั่วโลก มาเป็นผู้ถวายความรู้และอบรม

รจนา กล่าวว่า ที่ประเทศอินเดียมีวัดนานาชาติตั้งอยู่มากมาย มีพระสงฆ์หลากหลายประเทศมาอยู่จำพรรษาเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ หากแต่พระสงฆ์ของประเทศอินเดียเองยังมีอยู่จำนวนน้อย และพระสงฆ์ชาวอินเดียส่วนหนึ่งนั้น ยังขาดซึ่งความรู้และความเข้าใจในพระไตรปิฎก อาจเป็นเพราะที่อินเดียยังไม่มีวัดเป็นของตนเอง จึงไม่มีสถานที่อบรมถวายความรู้อย่างจริงจัง ที่ Lokuttara Mahavihara Training Center จึงจะเป็นศาสนสถานแห่งแรกที่จะเป็นศูนย์กลางในการถวายความรู้ และฝึกพระวินัยให้แก่พระสงฆ์อินเดีย อันจะเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมามั่นคงอีกครั้งในดินแดนมาตุภูมิ โดยชาวพุทธอินเดียเอง

วันเปิด Lokuttara Mahavihara Training Center อย่างเป็นทางการ ได้รับพระเมตตาจาก ทะไลลามะที่ 14 (พระฉายา เทนซิน เกียตโซ) เสด็จมาเป็นประธาน และพระเถระจากประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศไทย ตลอดจนคณะสงฆ์จากนานชาติเข้าร่วมงาน ในงานนี้
ด้านองค์ทะไลลามะ ได้แสดงสัมโมทนียกถา และแสดงโอวาทธรรมแก่คณะพระสงฆ์ความว่า “Lokuttara Mahavihara Training Centerแห่งนี้ จะช่วยเผยแพร่ในพระธรรมคำสอน ช่วยให้พระสงฆ์อินเดียได้เรียนรู้พระธรรมวินัย ที่สำคัญคือ หลักการปฏิบัติในวิปัสสนากรรมฐาน ที่จะสามารถฝึกฝนพัฒนาความคิด ความมีเมตตามุ่งไปสู่ปัญญา”

และเนื่องในโอกาสเปิด Lokuttara Mahavihara Training Center แห่งแรกของประเทศอินเดีย Dr.Harshdeep Kamble และคุณรจนา วานิช สองผู้ก่อตั้ง ยังจัดงาน Global Buddhist Congregation2019 หรือ งานชุมนุมชาวพุทธโลก ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ ลานสเตเดียม ในวิทยาลัยมิลินท์ เมืองออลังคบัด รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย โดยมีพระมหาเถระจากทั่วโลก อาทิ สมเด็จพระสังฆราชจากประเทศศรีลังกา และชาวพุทธอินเดียหลายหมื่นคนเข้าร่วมงาน เพื่อรับฟังการปาฐกถาเรื่อง “ความสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนากับโลกปัจจุบัน” จากวิทยากรทั่วโลก ในการนี้พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้ร่วมเป็นประธานการชุมนุมชาวพุทธ

องค์ทะไลลามะกล่าวต่อว่า “วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลที่มหาบัณฑิตมาประชุมกันเพื่อปรารภธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญ อันเป็นแนวทางห่างไกลจากความเสื่อม การมาสัมมนาเป็นการเสวนาธรรมเพื่อเปิดทางเดินให้โลกปลอดภัยจากภัยอันตราย ธรรมที่เรียกว่ามีอยู่ทุกที่ จะสร้างสันติสุขยืนเคียงคู่กับมนุษย์ได้อย่างถาวรท่านพระมหาเถระทั้งหลาย ท่านมหาบัณฑิตทุกท่านเราคงต้องยืนยันว่าโลกเราเดือดร้อน จากกิจกรรมต่างๆ ปฏิบัติในปัจจุบันนี้ทำให้โลกวุ่นวาย ความร้อน ความทุกข์จากเหตุอย่างปรากฎในพรหมชลสูตร และธรรมที่ทรงโปรดในวิถีทางดับทุกข์ให้แก่ชาวโลกกับความปลอดภัย อันปรากฏในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ที่เป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่ให้ความสัมพันธ์กับโลกที่เปิดทางแห่งความสุขให้สรรพสัตว์เดินทางปฏิบัติในมรรค การเปิดมิตร ปิดศัตรู ที่ได้อย่างแท้จริงและทราบว่า ที่นี่เป็นเป้าหมายของมหาชนผู้มีปัญญาแท้ และยั่งยืน นำแสงสว่างมาให้ชาวโลกให้มีความสุขอยู่เสมอ เมื่อสรรพทุกชีวิตฟังธรรมจากศรัทธา ในหนทางของมรรค เช่นสัมมาทิฐิ จะได้ความเบิกบานเปิดใจในงานนี้”

องค์ทะไลลามะ กล่าวว่า(พระฉายา เทนซิน เกียตโซ) ความตอนหนึ่งว่า “ไม่มียาเม็ดไหนดีที่สุดในโลก แต่ละเม็ดล้วนถูกกับโรค อาตมาไม่เคยพูดว่าพระพุทธศาสนาดีที่สุดในโลก เพราะทุกศาสนาล้วนมีความดีในตัวเอง เปรียบยาที่สามารถรักษาได้เฉพาะโรคเท่านั้น ขอให้ยึดหลักความเสมอภาค ความสามัคคีธรรม ให้มีความเมตตา กรุณา อหิงสา คือไม่เบียดเบียนกัน อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข”

ด้าน Dr.Harshdeep Kamble กล่าวว่า“การจัดงานชุมนุมชาวพุทธโลกในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของอินเดีย ที่ไม่ได้ต้องการให้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ แต่มุ่งหวังที่จะประกาศพระพุทธศาสนาให้ฟื้นฟูและกลับมารุ่งเรืองขึ้นอีกครั้ง เมื่อการจัดงานสิ้นสุดลง จะนับเป็นการเริ่มต้นของประชาชนในการน้อมนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปฝึกและปฏิบัติ ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและสังคมได้”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศของกิจกรรมภายในงานทั้งการจัดพิธีเปิด Lokuttara Mahavihara Training Center และการจัดงานชุมนุมชาวพุทธโลกในครั้งนี้ แสดงถึงพลังของชาวพุทธอินเดียที่ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาไม่เสื่อมคลาย ดังเสียงสวดมนต์ที่กระหึ่มไปทั่วสนามกีฬา เสมือนได้ย้อนไปในสมัยที่ ดร.เอ็มเบดการ์ (Dr. Ambedkar) บุคคลแรกของประเทศอินเดียที่ได้นำเอาพระพุทธศาสนากลับมาสู่มาตุภูมิ (ถิ่นกำเนิดพระพุทธศาสนา)ได้นำพาชาวพุทธราว 500,000 คน ประกาศตนเป็นพุทธมามกะ ณ เมืองนาคปูร์ ทำให้มีชาวพุทธเกิดขึ้นในประเทศอินเดียมากขึ้นนับสิบล้านคน โดยมีรัฐมหาราษฎร์เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้มแข็ง และมีชาวพุทธมากที่สุดกว่า 6 คน ในรัฐมหาราษฎร์ และได้ยกย่องพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่สร้างสันติภาพให้แก่โลก เพราะพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นประชาธิปไตย ให้ความเสมอภาค ภราดรภาพ และยกย่องความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มซิ่งบิ๊กไบค์กลับบ้าน เสียหลักลื่นไถลเข้าใต้ท้องสิบล้อ คนขับดวงดีรอดตายหวุดหวิด
บทความถัดไป‘ทร.’รับมือเมียนมามีเรือดำน้ำเข้าประจำการลำแรก