อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดสัมมนา ‘การใช้งานลายเซ็นดิจิทัลออกใบอนุญาตเคลื่อนย้าย-ใบการค้าสัตว์ ซากสัตว์’

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม โรงแรมทินีดี โฮเต็ล แอท บางกอกกอล์ฟคลับ จังหวัดปทุมธานี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนา “การใช้งานลายเซ็นดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ในการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายและใบการค้าสัตว์ ซากสัตว์” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 1 ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกรมปศุสัตว์ และผู้ประกอบการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งเป็นนโยบายภารกิจเร่งด่วน ให้มีเป้าหมายในการสร้าง Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับพัฒนาภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกรไปสู่ไทยแลนด์ 4.0

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการแก่ประชาชนในการออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ทั้งในการนำเข้า ส่งออก และการเคลื่อนย้ายภายในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้มีแนวความคิดในการพัฒนาระบบต่อยอดในการให้บริการให้มีความทันสมัย ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา เน้นการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการจากกรมปศุสัตว์ โดยพัฒนาปรับโฉมของระบบ e-Movement ใหม่ มีการนำลายเซ็นดิจิทัลมาใช้ในการลงนามเพื่อออกใบอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ซึ่งมีความปลอดภัย ทันสมัย และสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของใบอนุญาตได้ อีกทั้งยังผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอรับบริการและเจ้าหน้าที่สามารถส่งข้อมูลติดต่องานกันได้ผ่านระบบออนไลน์ ทุกภาคส่วนจะก้าวสู่ยุคสังคมไร้กระดาษ เพื่อสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและการให้บริการประชาชนแบบไร้รอยต่อ

การพัฒนาระบบงานของกรมปศุสัตว์นั้น สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้จากการรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (รางวัลเลิศรัฐ) ที่ได้รับจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้รางวัลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ e-Movement นี้ จากผลงานการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร ในปี 2557 และจากผลงานระบบการตรวจสอบสัตว์และซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ (e-Movement Smart Kiosk) ในปี 2562 เป็นความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ กรมปศุสัตว์จึงไม่หยุดที่จะพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการประชาชน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการให้มีความเข้าใจตรงกันในการออกใบเคลื่อนย้ายและใบการค้าสัตว์ ซากสัตว์ น้ำเชื้อและเอ็มบริโอ (ร.10) นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สามารถอำนวยสะดวกแก่ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น

บทความก่อนหน้านี้ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบฯ 
บทความถัดไปข้อบังคับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งฯ