ผู้แทนพระองค์ ปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” รุ่นที่ 4/62

ผู้แทนพระองค์ ปิดหลักสูตรจิตอาสา 904 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” รุ่นที่ 4/62

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศโท ภักดี  แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีปิดหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” ได้ดำเนินการฝึกอบรม ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2562 รวม 6 สัปดาห์ ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกจากข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และประชาชน จำนวนรวม 541 คน โดยมี 6 หมวดวิชาที่ได้ทำการฝึก ได้แก่ วิชาอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์    ศาสตร์พระราชา  องค์ความรู้วิชาจิตอาสา  วิชาทหารทั่วไป  และการพัฒนาบุคลิกภาพ  วิชาเลือกพื้นฐานฝึกปฏิบัติ และศึกษางานในพื้นที่จริง

กับได้รับเกียรติจากวิทยากรกิตติมศักดิ์ และวิทยากรรับเชิญ มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ด้วย โดยผู้ผ่านการอบรม จะมีคุณสมบัติครบถ้วน ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแกนหลักจิตอาสาพระราชทาน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ในเนื้อหาวิชาของหลักสูตร เพื่อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน  เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาจิตอาสาพระราชทาน ให้เป็นตัวอย่างที่ดีมีวินัย มีความเสียสละ ช่วยเหลือส่วนรวม รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ อีกทั้งการมีทักษะในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการดูแล สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับผู้รับการฝึก ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กป้อม’ ชวนประชาชนนับถอยหลัง 7 วัน ดีเดย์ 1 ม.ค.63 ร่วมลดใช้ถุงพลาสติก
บทความถัดไปการปะทะกันของมนุษย์ต่างรุ่น : โดย กล้า สมุทวณิช