จุติ ชูพัฒนา 7คิว ปั้นเด็กชายแดนใต้ เป็นผู้นำศตวรรษที่ 21 ร่วมเป็น วิศวกรพัฒนาสังคม

จุติ ชูพัฒนา 7คิว ปั้นเด็กชายแดนใต้ เป็นผู้นำศตวรรษที่ 21 ร่วมเป็น วิศวกรพัฒนาสังคม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการเป็นประธานปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่21 (3 จังหวัดชายแดนใต้) จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วยแกนนำสภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน จากจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ว่า พม. โดย ดย.ได้ขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 อันมีทักษะที่จำเป็น ประกอบด้วย มีความคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจเรื่องเทคโนโลยี นวัตกรรม มีวิจารณญาณก่อนตัดสินใจ สามารถพูดคุย ฯลฯ

นายจุติ กล่าวอีกว่า โดยได้จัดการพัฒนาเด็กและเยาวชน จำนวน 7 รุ่นทั่วประเทศ ใน 7 ด้าน อาทิ ฝึกวิเคราะห์ปัญหาสังคมในชุมชน Intelligent Quotient (IQ), ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีม Emotional Quotient (EQ), ฝึกการคิดสร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยการเทียบเคียงจากประสบการณ์ที่ผ่านมา Creativity Quotient (CQ), ลงพื้นที่ทำงานเป็นจิตอาสาเพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์สังคม Social Quotient (SQ) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ จำนวน 8,780 แห่ง จำเป็นต้องมีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 รวมถึงการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถขับเคลื่อนและสร้างกลไกการทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในกิจกรรมการพัฒนาและสาธารณประโยชน์ หรือแนวคิด “วิศวกรสังคม” เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมไปในทางที่ดีขึ้นได้ ผ่านการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันและพัฒนาตนเอง เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพร่วมกันพัฒนาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากปลายด้ามขวานไปสู่การพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นในอนาคตต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon