โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล-แต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายตํารวจ

พระบรมราชโองการ (ภาพลิขสิทธิ์มติชน)

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายตํารวจให้ดํารงตําแหน่ง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 51  แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตํารวจ ให้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้

พันตํารวจเอก พรเทพจันทร์ชิดฟ้า ตําแหน่ง นายตํารวจปฏิบัติการ สํานักงานนายตํารวจ
ราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา
พันตํารวจเอกพิเศษ) ดํารงตําแหน่ง นายตํารวจปฏิบัติการ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลตํารวจตรี) และพระราชทานยศพลตํารวจตรี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

บทความก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นมึน! พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย หลังอพยพกลับจาก “อู่ฮั่น” แต่ผลตรวจก่อนหน้าชี้ไม่ติดเชื้อ
บทความถัดไปเศร้าอีก… หลานชายควีนอังกฤษ แยกทางภรรยา หลังอยู่กันมา 12 ปี