นิด้าโพล เผย ประชาชน 67% เห็นด้วย รัฐบาลควรปิดประเทศ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ปิดประเทศหนี COVID-19 กันไหม?” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,257 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับรัฐบาลควรสั่งปิดประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 95.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลควรสั่งปิดประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย พบว่า ร้อยละ 67.38 ระบุว่า เห็นด้วยมาก เพราะ เป็นการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากเชื้อไวรัสส่วนใหญ่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ทำให้การเเพร่ระบาดมีมากขึ้น และรัฐบาลควรตื่นตัวมากกว่านี้ในการควบคุม ดูแล ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนภายในประเทศอย่างเต็มที่ ร้อยละ 18.22 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะ ประเทศกลุ่มเสี่ยงทำการปิดประเทศเกือบ ทั้งหมดแล้ว ดังนั้น ควรปิดประเทศเเละทำการดูแลรักษาภายในประเทศให้ดีที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่จะเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ 5.57 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะ ทำให้เกิดผลกระทบหลาย ๆ ด้าน เช่น เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ขณะที่บางส่วนระบุว่า สถานการณ์ยังไม่รุนแรง และเชื่อใจแพทย์ไทยว่าสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ ร้อยละ 7.80 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย เพราะ ควรหาวิธีที่สามารถหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ดีกว่าการปิดประเทศ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ปิดเฉพาะเมืองที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และควรปิดสถานที่ที่ต้องมีการชุมนุมจำนวนมากทั้งประเทศ เช่น สถานบันเทิง สถานบริการ โรงภาพยนตร์ และร้อยละ 1.03 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลควรห้ามเดินทางข้ามจังหวัด (ปิดเมือง) เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ร้อยละ 33.26 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 20.92 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 19.89 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 24.18 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 1.75 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลควรสั่งปิดผับ สถานบันเทิง สถานบริการ ทั้งประเทศชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ร้อยละ 79.00 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 14.08 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 3.82 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 2.23 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 0.87 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเสนอขอเปิดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พบว่า ร้อยละ 63.48 ระบุว่า เห็นด้วยมาก ร้อยละ 18.06 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย ร้อยละ 5.25 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 9.71 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย และร้อยละ 3.50 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่เพิ่มเพื่อน

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้สุรินทร์-ปิดชายแดนช่องจอม วันแรก…ผู้ว่าฯรุดพบ ผวจ.อุดรมีชัย ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือสกัดโควิด
บทความถัดไปด่านไทย ลาว ท่าลี่ จ.เลย ตรวจเข้มแรงงานลาวทยอยกลับ หลังผู้ว่าฯสั่งปิดสถานบันเทิง