“ไทยออยล์” เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น คงจ่ายปันผลตามกำหนดเดิม

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) แจ้งภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการหารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ที่มีการขยายเป็นวงกว้างและต่อเนื่อง โดยได้พิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านด้วยความรอบคอบและเห็นว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการและนโยบายของรัฐในการควบคุมและจำกัดการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรดำเนินการตามข้อแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลาย โดยการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดเดิมในวันที่ 21 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ จะเสนอไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 อีก

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image