สะท้อนสภาพธุรกิจ!! 2เดือนแรกปี63 ยอดเปิดใหม่ลด ปิดกิจการเพิ่ม

นายวุฒิไกร  ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เดือนกุมภาพันธ์ 2563  ธุรกิจจัดตั้งใหม่ มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียน จำนวน 6,407 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 30,298 ล้านบาท โดยประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 597 ราย  รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 332 ราย และ ธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร 191 ราย

ทั้งนี้  ธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุนมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มี4,713 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.56 รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท  1,599 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.96  ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มี84 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.31 และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท  11 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.17

ทำให้ ธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสม 2 เดือนแรกปี 2563 มีจำนวน 13,349 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่ลดลง 525 ราย คิดเป็นร้อยละ 4  โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนสะสม  46,554 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12,003 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35

นายวุฒิไกร   กล่าวว่า ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ เดือนกุมภาพันธ์  มีจำนวน 815 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียน  6,026 ล้านบาท   โดย ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป  104 ราย  รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  51 ราย  และธุรกิจภัตตาคาร / ร้านอาหาร  21 ราย

Advertisement

ทั้งนี้ ธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุนเลิกประกอบกิจการ มากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท  563 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.08 รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1- 5   ล้านบาท  223 ราย คิดเป็นร้อยละ 27.36  ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท 26 ราย  คิดเป็นร้อยละ 3.19 ช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มี 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.37

ทำให้ ธุรกิจเลิกสะสม 2 เดือนแรกปี 2563  มี 2,222 ราย เพิ่มขึ้น 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.4  มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจเลิกสะสม 9,926 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,933 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ทำให้ ณ วันที่ 29 ก.พ. 2563  ธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 757,178 ราย  มูลค่าทุน 18.42 ล้านล้านบาท

 นายวุฒิไกร   กล่าวว่า เดือนกุมภาพันธ์ ได้มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจ น 59 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 20 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ 39 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุน 16,840 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2563 จำนวนเพิ่มขึ้น 9% เงินลงทุนเพิ่มขึ้น 301 %  นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น  17 ราย เงินลงทุน 1,311 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์  10 ราย เงินลงทุน 1,756 ล้านบาท และเกาหลีใต้ 4 ราย เงินลงทุน 188 ล้านบาท

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image