คปภ.ร่วมเอกชน เร่งออกกติกาการเสนอขายประกันฉบับเฉพาะกิจโควิด-19

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 และการบังคับใช้พระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดฯ ทำให้การปฏิบัติตามประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และธนาคาร พ.ศ.2561 เกิดข้อขัดข้องในทางปฏิบัติในกรณีช่องทางปกติ คือการเสนอขายในรูปแบบของ Face to Face ไม่สามารถดำเนินการได้ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) จึงได้เห็นชอบประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิต/ประกัน วินาศภัย นายหน้าประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย และธนาคาร ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2563 ตามที่สำนักงานเสนอ โดยให้อำนาจสำนักงานในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยฯ ให้แตกต่างจากประกาศ คปภ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยฯ พ.ศ. 2561 ซึ่งขณะนี้ท่านปลัดกระทรวงการคลังได้ลงนามแล้ว

คปภ. จึงหารือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย ผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกประกาศลูกเป็นการเฉพาะกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคนกลางประกันภัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้บริการด้านการประกันภัย
” จากสถานการณ์COVID-19 ทำให้มีประชาชนสนใจทำประกันภัยกันมาก แต่ผู้ขายและผู้ซื้อ ไม่สามารถเจอกันได้โดยตรง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก จึงต้องปรับกติกาให้ยืดหยุ่น และนำมาใช้เป็นการชั่วคราวในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดนี้ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินการ แต่เพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด จึงขอความร่วมมือให้สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ศึกษากรอบแนวทางตามร่างกติกาชั่วคราวนี้ พร้อมรวบรวมสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงกติกาใหม่ให้มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ ”

นางบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับสมาชิกแล้ว เห็นว่าขณะนี้ ต้องการให้มีการอนุโลมในเรื่องของการเสนอขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ประชาชนผู้ซื้อประกันภัยสามารถนำส่งเอกสารการทำประกันชีวิตทางออนไลน์ ได้แก่ Line หรือ E-mail หรือใช้ platform โดยแนบลายมือชื่อในการยืนยันการทำประกันชีวิต และนำส่งเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ซื้อประกันภัย เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน โดยบริษัทนำส่งหลักฐานการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้เอาประกันภัยเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งช่วยให้มีช่องทางการเสนอขายและประชาชนผู้ซื้อก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย กล่าวว่า เห็นด้วยใช้การเสนอขายในหลายช่องทาง เช่น ช่องทางโทรศัพท์ ช่องทางออนไลน์ ช่องทางธนาคาร ไปรษณีย์ หรือ Face to Face จึงอาจมีความแตกต่างและหลากหลาย ประเด็นปัญหาจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อรวบรวมสภาพปัญหาในการปฏิบัติงานจริงให้ครบถ้วน ทางสมาคมฯจะขอหารือร่วมกับสมาชิก เพื่อนำเสนอสำนักงาน คปภ. และร่วมกันหาแนวทางในการปฏิบัติตามประกาศ คปภ.ฯ โดยเร่งด่วนต่อไป

Advertisement

ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา เลขาธิการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย กล่าวว่า กรณีการเสนอขายผ่านช่องทางต่างๆ สำหรับผู้เอาประกันภัยรายใหญ่อาจไม่มีปัญหา แต่ในส่วนผู้เอาประกันภัยรายย่อยที่ไม่มีอุปกรณ์ เช่น เครื่องพิมพ์ แต่อาจเลือกใช้ช่องทางการยืนยันการทำประกันผ่านทาง Line หรือ E-mail ทางสมาคมฯจะขอหารือร่วมกับสมาชิกอีกรอบ เพื่อนำเสนอสำนักงาน คปภ. ต่อไป
” ขยายความการขายแบบนี้เพื่อให้การขายโดยอาศัยเทคโนโลยี ถือว่าเป็นการขายโดยช่องทาง Face to Face หรือประกาศการขายประกันฉบับ Digital Face to Face โดยประกาศการขายฉบับใหม่นี้จะใช้เป็นการเฉพาะกิจในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนี้เท่านั้น “

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image