พณ.ออกประกาศเพิ่ม ห้ามส่งออกหน้ากากอนามัย-พกติดตัวไปตปท. ห้ามเกิน30ชิ้น

 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกลางว่า ด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 16 พ.ศ.2563 เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม มีสาระสำคัญ อาทิ ตามที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย เพิ่มเติม ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กำหนดห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งหน้ากากอนามัยเว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแต่งตั้งไปแล้วนั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา9(2)และมาตรา25(3)(4) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจึงออกประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ1. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เว้นแต่จะมีการออกประกาศใหม่

ข้อ2. ให้ยกเลิกความในข้อ3แห่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 เรื่อง การควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่ 8 พ.ศ.2563 เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยเพิ่มเติมลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

Advertisement

“ข้อ3ห้ามมิให้บุคคลใดส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยเว้นแต่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากเลขาธิการตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)ที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) แต่งตั้ง ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่บุคคลที่นำหน้ากากอนามัยติดตัวไปใช้นอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจำนวนไม่เกินสามสิบชิ้นต่อครั้ง เว้นแต่กรณีมีใบรับรองแพทย์แสดงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องใช้ให้นำติดตัวได้ไม่เกินจำนวนห้าสิบชิ้นต่อครั้ง”

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image