อ่านด่วน!! 35คำถาม-คำตอบก่อน’อุทธรณ์’5พันเราไม่ทิ้งกัน

35 คำถาม-คำตอบ จากกระทรวงการคลัง ‘อุทธรณ์’5พัน เราไม่ทิ้งกัน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กระทรวงการคลัง ได้จัดทำคำถาม-คำตอบ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก www.เราไม่ทิ้งกัน.com

1. จะอุทธรณ์ได้เมื่อไหร่ จะใช้เวลาตรวจสอบกี่วัน และจะจ่ายเงินได้ในอีกกี่วัน หากไม่ได้รับสิทธิ รัฐจะช่วยเหลืออย่างไร

ตอบ:1) กระทรวงการคลังเตรียมเปิดกลไกการขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทางการรับเอกสาร และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์
2) กระทรวงการคลังจะดำเนินการทบทวนสิทธิ์ โดยจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างาน และแจ้งผลการทบทวนโดยเร็วที่สุด

2. ถูกตัดสิทธิโดยได้แจ้งมาว่าเป็นเกษตรกร ทั้ง ๆ ที่ตนเองทำอาชีพอื่น และทางบ้านไม่เคยลงทะเบียนเป็นเกษตรกรเลย

ตอบ:1) เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน โดยให้ระบุสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมด้วย ดังนั้น ผู้ที่ปรากฏชื่อในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จึงไม่ผ่านเกณฑ์เยียวยามาตรการ 5,000 บาท (3 เดือน)
2) จะมีมาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะออกมาเร็ว ๆ นี้
3) อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังเตรียมเปิดกลไกการขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทางการรับเอกสาร และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

3. ผู้ประกอบอาชีพหาบเร่และอาชีพขายของในตลาดนัดถูกปฏิเสธโดยแจ้งมาว่าเป็นเจ้าของกิจการ

ตอบ: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดกลไกการขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทางการรับเอกสาร และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

4. ถูกตัดสิทธิโดยได้รับแจ้งว่าส่งประกันสังคมเกิน 6 เดือน แต่ในความเป็นจริงส่งไม่ถึง 6 เดือน

ตอบ:1) ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมแล้ว จึงไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
2) อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังเตรียมเปิดกลไกการขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทางการรับเอกสาร และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

5. ผู้ประกอบอาชีพรถตู้ ขสมก. มีใบขับขี่ประเภท 2 แต่ได้รับแจ้งว่าไม่มีชื่อในฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการ เมื่อสอบถาม ขสมก. ปรากฏว่าก็มีชื่อในฐานข้อมูล ดังนั้นอาชีพขับรถตู้ ขสมก. จึงน่าจะตกหล่นจากระบบคัดกรอง และปัจจุบัน ขสมก. ก็ยังไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ

ตอบ:1) กระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับขี่สาธารณะจากฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก
2) อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังเตรียมเปิดกลไกการขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทางการรับเอกสาร และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

6. อายุเกิน 18 ปี เรียน กศน. และทำงานไปด้วยแต่ไม่ได้รับสิทธิ

ตอบ: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดกลไกการขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทางการรับเอกสาร และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

7. นักกีฬาอาชีพไม่ได้รับสิทธิ และไม่มีรายได้อื่นอีก

ตอบ: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดกลไกการขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทางการรับเอกสาร และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

8. ได้รับ SMS ให้แก้ไขเลขบัญชี แต่ก็กรอกเลขบัญชีที่ถูกปิดไปแล้วอีก จะต้องทำอย่างไรเพราะกลับไปแก้ไม่ได้อีกแล้ว หากเปิดบัญชีใหม่และผูกพร้อมเพย์รอไว้จะโอนเงินมาได้หรือไม่

ตอบ: กรณีข้อมูลการรับเงินไม่ถูกต้อง โดยชื่อ-นามสกุลบัญชีธนาคารไม่ตรงกับชื่อ-นามสกุลของ ลงทะเบียน สามารถแก้ไขได้ทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หากแก้ไขเรียบร้อย ระบบจะโอนเงินซ้าในวันที่ 22 และ 29 เม.ย. 2563 สำหรับกรณีอื่น ๆ เช่น บัญชีธนาคารปิด หรือระบุเลขบัญชีธนาคารผิด เป็นต้น ระบบจะโอนเงินไม่สำเร็จ และจะแจ้งให้ผู้ได้รับสิทธิ์สมัครพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจาตัวประชาชน ระบบจะโอนเงินซ้ำในวันที่ 22 และ 29 เม.ย. 2563

9. กรอกข้อมูลอาชีพเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว และเมื่อตรวจสอบสถานะกลับปรากฏข้อความว่า “ไม่สามารถทารายการต่อได้ ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง”

ตอบ: สาเหตุเกิดจากกรอกข้อมูล 1) เลขประจำตัวประชาชน หรือ 2) เบอร์โทรศัพท์ หรือ 3) วันเดือนปีเกิด ไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูล โดยข้อมูลที่กรอกจะต้องตรงกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้

10. ทำหลายอาชีพ แต่เมื่อระบบขอให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมจึงได้ใส่อาชีพที่ 2 เพิ่ม จะมีผลต่อการพิจารณาหรือไม่

ตอบ: สำหรับการตอบข้อมูลเพิ่มเติมจะเป็นไปตามอาชีพที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่ครั้งแรก

11. ลงทะเบียนอาชีพอื่น ๆ แต่เมื่อต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมกลับไม่มีตัวเลือกให้กรอกอาชีพและสถานประกอบการที่ตรงกับลักษณะงานจริง (กรณีนี้เป็น Seminar Trainer แต่ระบบให้กรอกในฐานะ Fitness Trainer)

ตอบ: เมื่อเลือกอาชีพไม่มีตามที่อยู่ใน Dropdown list ก็สามารถเลือกช่อง อาชีพอื่นๆ แล้วกรอกในช่องว่างโดยระบุอาชีพที่ตนเองประกอบอาชีพจริง

12. ได้รับ SMS แจ้งว่าได้รับสิทธิตั้งแต่สัปดาห์ก่อน แต่ปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับเงิน (สถานะบัญชีปกติ และผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนไปแล้ว)

ตอบ: หากได้รับ SMS หรือเข้าไปตรวจสอบสถานะการการลงทะเบียน และได้รับแจ้งว่า ได้รับสิทธิ์ โดยจะแสดงช่องทางการรับเงินตามที่ท่านระบุไว้ แนะนำให้ตรวจสอบเงินในบัญชีที่ผู้ลงทะเบียนระบุ หรือผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนไว้ หรือสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 02 111 1144

13. ขณะนี้ได้รับเงินเยียวยาแล้ว แต่อยากยกเลิก ต้องคืนเงินอย่างไร

ตอบ: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

14. ลงทะเบียนตั้งแต่ช่วงแรก ๆ เมื่อเข้าไปเช็คระบบพบว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

ตอบ: เนื่องจากมาตรการฯ มีผู้ลงทะเบียนกว่า 27 ล้านคน ซึ่งต้องใช้เวลาในการคัดกรองระยะหนึ่ง และกระทรวงการคลังมีระบบคัดกรองคุณสมบัติหลายด้านประกอบกัน ซึ่งใช้เวลาในการคัดกรองผู้ลงทะเบียนแต่ละคนมากน้อยไม่เท่ากัน เพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี ระบบจะแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด หรือตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

15. ไม่ได้รับสิทธิ เช่น ระบบแจ้งว่าเป็นเกษตรกร/ผู้ประกอบการจึงไม่ได้รับสิทธิ์ แต่เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้เป็น

ตอบ: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดกลไกการขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทางการรับเอกสาร และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

16. ได้รับแจ้งให้เข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติม จึงได้ดำเนินการ แต่ช่องที่ให้เลือกประเภทอาชีพไม่ตรงกับลักษณะงาน และไม่มีช่อง อื่นๆ ให้ กรอก

ตอบ: ช่องประกอบการอาชีพที่ต้องเข้าไปเลือกสำหรับตอบแบบสอบถามจะต้องเป็นประเภทอาชีพที่ประชาชนระบุไว้ตั้งแต่ลงทะเบียนครั้งแรก หากไม่ตรงสามารถแจ้งที่ Call center (ฝาก Call center รับเรื่องแล้วจะไปเช็คกับกรุงไทยให้อีกครั้ง)

17. ได้รับ SMS แจ้งว่าได้รับสิทธิ์ แต่เลขท้ายที่ลงไม่ใช่เลขบัตรประชาชน (พร้อมเพย์) ตัวเอง

ตอบ: ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือสอบถามธนาคารกรุงไทย โทร. 02 111 1144

18. ทำอาชีพหมอนวดเสนอให้ใช้ถังข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสอบการลงทะเบียนของหมอนวด หรืออาชีพอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้กระทรวงดังกล่าว

ตอบ: กระทรวงการคลังมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

19. ต้องการขอให้คนที่กดยกเลิกไปแล้ว สามารถขออุทธรณ์เพื่อลงทะเบียนใหม่ได้

ตอบ: ณ ขณะนี้หากยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนหรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

20. ผู้ลงทะเบียนทำอาชีพขายของชำ ได้รับ SMS แจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์ เนื่องจากท่านยังดำเนินการได้? ขอร้องเรียน ดังนี้

20.1) ตนก็ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 จริง เนื่องจากคนมาซื้อของน้อยลงมากและรัฐก็ห้ามไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเป็นผู้มีรายได้น้อย ทำไมถึงไม่เคยได้รับสิทธิ์ช่วยเหลืออะไรเลย

20.2) มีคนจำนวนมากในอำเภอที่ผู้ลงทะเบียนอาศัยอยู่ (อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา) ได้รับสิทธิ์ทั้งที่ให้ข้อมูลเท็จบ้าง ว่างงานบ้าง และมีบ้านให้เช่าบ้าง และไม่เชื่อว่า กค. จะดำเนินการกับคนเหล่านี้ได้

20.3) สงสัยว่าทำไมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นอันดับแรกๆ โดยอ้างว่ายังมีการขายสลากฯ ใน อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ยังมีอยู่มากและคนเหล่านั้นยังขายสลากฯ ได้ และมีรายได้

20.4) ตลาดสดเทศบาล อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา ยังคงเปิดขายอยู่เป็นปกติ

20.5) ระบบ AI/ระบบคัดกรองไม่มีประสิทธิภาพ ใช้งานไม่ได้จริง และขอให้แจ้งผู้ใหญ่ใน กค. ให้รับทราบด้วยว่าควรทำการเปลี่ยนระบบ และตั้งคำถามว่าทำไมไม่ลดหย่อนกฎเกณฑ์และให้เงินเยียวยาแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันอย่างประเทศอื่น ๆ

ตอบ:1. กระทรวงการคลังเตรียมเปิดกลไกการขอทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. 2563 ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทาง การรับเอกสาร และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย ทั้งนี้ ผู้ผ่าน การทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการ เริ่มนับสิทธิ์

2. สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สามารถศึกษารายละเอียดมาตรการ/โครงการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ ของกระทรวงการคลังได้ที่เว็บไซต์ www.mof.go.th เช่น การเลื่อนระยะเวลาชาระภาษีอากร มาตรการหักรายจ่าย1.5 เท่าสาหรับดอกเบี้ยที่ได้จ่ายไประหว่าง 1 เม.ย. 63 ถึง 31 ธ.ค. 63 (สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com) โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน เงินด่วนสำหรับประชาชนทั่วไป หรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ 1 หมื่นบาท (ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสิน call center 1115 หรือ ธ.ก.ส. Call Center 1593) โครงการสินเชื่อผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อเสริมสภาพคล่อง (ติดต่อ SME Bank Call center 1357) เป็นต้น

3. ในกรณีการกรอกให้ข้อมูลเท็จและตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือจากมาตรการฯ ภาครัฐมีสิทธิสั่งระงับการจ่ายเงินชดเชยตามมาตรการฯ โดยผู้ได้รับเงินเยียวยาที่ไม่มีสิทธิในมาตรการฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงินชดเชย ที่ได้รับไปแล้วคืนให้แก่รัฐภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการระงับสิทธิดังกล่าว ตามวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือผู้จัดทำระบบให้กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่รัฐได้ดำเนินการข้างต้นแล้ว รัฐอาจใช้สิทธิในการที่จะดำนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญาต่อไป

4. ทั้งนี้ ในกรณีการให้ข้อมูลเท็จโดยเจตนา ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 3 ปี ปรับสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยในกรณีที่เป็นการให้ข้อมูลเท็จโดยมิได้มีเจตนาและถูกดำเนินการทางกฎหมาย ในชั้นศาลจะมีกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป

5. หากประสงค์จะร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท สามารถติดต่อได้ที่ Call Center สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02-273-9020 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) และ Call Center ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1144 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

21. ผู้ลงทะเบียนทำอาชีพ “ขายผ้าเร่” ลักษณะการขาย คือ นำผ้าขึ้นรถไปขาย ไม่มีหน้าร้าน หรือเวลาเปิด/ปิด ตายตัว อาจขายตามบ้านลูกค้าประจำบ้าง ได้รับแจ้งให้เข้าไปกรอกข้อมูลเพิ่มเติม แต่เมื่อเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบ มีคำถาม “สถานที่หลักของการขายสินค้าอยู่ที่ไหน” แต่ตัวเลือกคำตอบมีแค่เพียง 1) ตลาด 2) หน้าร้าน 3) อาคาร เป็นต้น โดยไม่มีตัวเลือกหรือช่องให้กรอกข้อมูลที่ตรงกับลักษณะการดำเนินการค้าขายของผู้ลงทะเบียนที่ตรงกับความเป็นจริง ทั้งนี้ ได้โทรหา ธ.กรุงไทยแล้ว แต่ได้รับคำแนะนาให้โทรมาที่ สศค.

ตอบ: ขอให้กรอกข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด โดยกระทรวงการคลังจะมีระบบคัดกรองคุณสมบัติ อีกครั้งหนึ่ง

22. ได้รับ SMS แจ้งว่าได้รับสิทธิ แต่ยังไม่มีเงินเข้าบัญชี

ตอบ: 1. หากได้รับ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์ ระบบจะโอนเงินโดยเร็วที่สุด โดยสามารถตรวจสอบเงินในบัญชีได้ภายในวันรุ่งขึ้นเป็นต้นไป
2. ขอให้ตรวจสอบสถานะผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยจะปรากฏช่องทางการรับเงินที่ท่านระบุไว้ ได้แก่ พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจาตัวประชาชน ซึ่งผูกกับบัญชีธนาคารของท่าน หรือ บัญชีธนาคารของท่าน ซึ่งท่านสามารถดำเนินการตรวจสอบเงินในบัญชีธนาคารดังกล่าวตามท่านเลือกไว้ หรือสอบถามสถานะการโอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย โทร. 02 111 1144

23. ได้รับ SMS แจ้งได้รับสิทธิ แต่เลขที่บัญชีไม่ถูกต้อง และไม่สามารถเข้าไปแก้ไขได้/ได้รับ sms แจ้งว่าได้รับสิทธิ แต่ต่อมาได้รับ sms แจ้งว่าข้อมูลบัญชีผิดพลาด จึงเข้าไปแก้ไขแต่มาพบภายหลังว่าเลขบัญชีที่เข้าไปแก้ไขใหม่นั้นก็ถูกระงับไปแล้ว และไม่สามารถแก้ไขได้อีก

ตอบ: กรณีตรวจสอบสถานะแล้ว พบว่า 1. ท่านได้รับสิทธิ์ แต่เนื่องจากชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ท่านลงทะเบียน: สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินได้เพียงครั้งเดียวผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยให้ระบุช่องทางการรับเงิน ได้แก่ 1) เลขที่บัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี และชื่อ – นามสกุลบัญชีธนาคาร ต้องตรงกับ ชื่อ – นามสกุลของผู้ลงทะเบียน หรือ 2) พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน (วิธีนี้จะสะดวกต่อประชาชน หากต้องการเปลี่ยนแปลงธนาคารในอนาคตอีก) หากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ระบบจะมีการโอนเงินซ้าให้อีกครั้งในวันที่ 22 และ 29 เม.ย. 2563
2.ท่านได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาท: ระบบจะแสดงช่องทางการรับเงินตามที่ท่านได้ระบุไว้ หากบัญชี ไม่ถูกต้องเนื่องจากสาเหตุอื่น เช่น บัญชีถูกระงับ เป็นต้น การโอนเงินจะไม่สำเร็จ ระบบจะมีการแจ้งให้ท่านไปสมัคร พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจาตัวประชาชนเพื่อรองรับการโอนเงิน หากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว โดยระบบจะโอนเงินซ้ำในวันที่ 22 และ 29 เม.ย. 63

24. ได้รับ SMS แจ้งไม่ได้รับสิทธิ เพราะอยู่ในมาตรา 33 แต่เพิ่งจ่ายเงินเข้าประกันสังคมยังไม่ถึง 6 เดือน และบริษัทปิดกิจการไปเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ต้องทำอย่างไร

ตอบ: ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ซึ่งได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องอยู่ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมแล้ว จึงไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ทั้งนี้ จะมีการเปิดให้มีการอุทธรณ์ที่เป็นกลุ่มไม่ผ่านสิทธิ์อีกครั้ง โดยผู้ที่ผ่านการอุทธรณ์ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนในการเริ่มนับว่ามีสิทธิ์รับเงินเยียวยาของเดือนไหน

25. เป็นพนักงานการบินไทย ได้รับเงินแล้ว ต้องการจะขอยกเลิกและคืนเงิน 5,000 บาท ที่ได้รับมา เพราะบริษัทเพิ่งประกาศห้ามพนักงานรับเงินเยียวยาเนื่องจากเป็นรัฐวิสาหกิจ ต้องทำอย่างไร

ตอบ: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

26. ใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสิน

ตอบ: กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบคุณสมบัติหลายด้านประกอบกันจากฐานข้อมูลข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการปกครอง สำนักงานประกันสังคม กรมขนส่งทางบก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น

27. ลงทะเบียนตามระบบการลงทะเบียนสำเร็จเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 แต่พอเข้าไปตรวจสอบหน้าเว็บไซต์ ระบบแจ้งว่าข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง จึงเข้าไปลงทะเบียนใหม่และลงทะเบียนสำเร็จเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 แต่เมื่อตรวจสอบสถานะล่าสุด เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ขึ้นว่า “ไม่สามารถทำรายการต่อได้ ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน หรือ กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง” ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบสถานะใด ๆ ต่อได้ ติดต่อไปกรุงไทย แต่ได้รับคำแนะนาให้โทรหา สศค.

ตอบ: 1. กรณีได้รับ SMS แจ้งว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง” หรืออีเมลแจ้งว่า “สถานะการลงทะเบียน: ไม่ได้รับสิทธิ์” แสดงว่าข้อมูลบัตรประชาชนที่ท่านได้ระบุไว้ไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้ โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชน ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และเลขเลเซอร์ (Laser Code) หลังบัตรประจาตัวประชาชน ให้ถูกต้องก่อนการกดยืนยันการลงทะเบียนทุกครั้ง เพื่อลดข้อผิดพลาดในการลงทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม
– กรุณาตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชน 13 หลัก ให้ละเอียดและถูกต้อง
– ข้อมูลชื่อ ในช่องที่ให้ใส่ชื่อไม่ต้องมีคำนาหน้านาม เช่น นาย นาง หรือ ยศ อื่น ๆ ใส่แต่ชื่อ
– ข้อมูลนามสกุล กรุณาตรวจสอบว่ามีจุด หรือไม่มีจุด และเว้นวรรคกี่ตัว เช่น บางคน ณ มีจุด บางคนไม่มีจุด
– ข้อมูลวันเกิด ต้องเลือกให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนว่า มีวัน / มีเดือน หรือไม่ ถ้ามีต้องใส่ให้ครบ ถ้าไม่มี ต้องเลือกให้ถูกว่าไม่มี
– เลขรหัสหลังบัตรประชาชน 2 ตัวแรก เป็นตัวอักษรตัวใหญ่ ตัวเล็กไม่ได้ ตัวที่ 3 เป็นต้นไปเป็นตัวเลขทั้งหมด ต้องใส่ให้ตรง และไม่ต้องพิมพ์ขีด (-)
– บัตรประชาชนที่ใช้ต้องเป็นบัตรประชาชนล่าสุดที่ทำกับกรมการปกครองเท่านั้น หากนำบัตรประชาชนเก่ามาลงทะเบียนจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ เนื่องจากเลขรหัสหลังบัตรจะไม่ตรง

2. หากเข้าไปลงทะเบียนใหม่แล้ว หน้าจอจะแสดง “ดำเนินการไม่สาเร็จ” แสดงว่า หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือถูกลงทะเบียนสำเร็จ ให้รอผล SMS หรือ อีเมล ดังนี้
2.1 หากไม่ได้รับ SMS หรืออีเมล แจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง แสดงว่า ระบบได้บันทึกข้อมูล และอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาการให้สิทธิ์
2.2 หากได้รับ SMS หรืออีเมล แจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้“แพทย์” แจงมาตรการเก็บศพผู้เสียชีวิตจากโควิด รัดกุม ไม่ให้มีการแพร่เชื้อ
บทความถัดไป‘ตร.ลำลูกกา’ เรียกหนุ่มพ่นน้ำลายใส่หน้าพนักงานร้านสะดวกซื้อ แจ้งข้อหาพร้อมปรับ 1 พันบาท (ชมคลิป)