‘ไทยพาณิชย์’ เปิด ‘สมัครใจลาออก’ พนักงาน 55 ปีขึ้นไป จ่ายสูงสุด 33.3 เดือน

‘ไทยพาณิชย์’ เปิด ‘สมัครใจลาออก’ พนักงาน 55 ปีขึ้นไป จ่ายสูงสุด 33.3 เดือน

รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดโครงการ “จากด้วยใจ” เป็นโครงการสมัครใจลาออก เป็นทางเลือกและเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นสวัสดิการเสริม โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นพนักงานประจำของธนาคารที่มีอายุครบ 55 ปีขึ้นไปในปี 2563 โดยพนักงานที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563

โดยธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานที่ยื่นหนังสือสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบทางอีเมล์ ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563 โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่า ธนาคารไม่ได้กำหนดว่าโครงการสมัครใจลาออกครั้งนี้มีเป้าหมายจำนวนกี่คน

คุณสมบัติพนักงานที่มีสิทธิแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ

– เป็นพนักงานประจำของธนาคาร
– เป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป และรวมถึงผู้ที่จะมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ในปี 2563 นับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
– เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาโทษทางวินัยเว้นแต่ธนาคารจะพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ

ผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานที่ธนาคารอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ

1.เงินตอบแทนหลัก ในจำนวน 1 เท่าถึง 13.33 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย โดยคำนวณตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคาร

2.เงินตอบแทนพิเศษตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคารสูงสุด 20 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย โดยอายุงาน 1 ปี จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 1 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย ซึ่งการคำนวณเงินตอบแทนพิเศษจะคำนวณจากระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคารเป็นจำนวนปี เดือน และวันตามตารางแนบท้าย

สำหรับพนักงานที่มีระยะเวลาทำงานกับธนาคารมากกว่าระยะเวลาทำงานกับธนาคารที่เหลือจนถึงวันที่พนักงานจะเกษียณอายุตามระเบียบของธนาคาร (อายุ 55 ปี หลังอายุ 60 ปี) โดยนับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ธนาคารจะคำนวณเงินตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานเท่ากับจำนวนเดือนที่เหลือดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีการคิดค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่เหลือดังนี้

– ค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปี ในจำนวนเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้ายหารด้วยสามสิบ และคูณด้วยจำนวนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่สะสมและยกมาจากปี 2562 และสิทธิที่จะได้หยุดปี 2563 โดยคำนวณระยะเวลาที่ทำงานกับธนาคารจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
– ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานจะได้รับตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

หลักการของโครงการ

– การเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามความประสงค์และความสมัครใจของพนักงาน
– ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้พนักงานผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแต่เพียงฝ่ายเดียว ผลการพิจารณาของธนาคารให้ถือเป็นที่สุด
– พนักงานที่ยื่นความจำนงเข้าร่วมโครงการแล้วไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนการแสดงความจำนงในการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดวันที่มีผลเป็นการพ้นสภาพพนักงาน และการจ่ายเงินช่วยเหลือ

– วันที่มีผลเป็นการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของผู้ที่ได้รับการอนุมัติคือวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (วันทำงานสุดท้ายวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
– ธนาคารจะจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานที่ธนาคารได้อนุม้ติให้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
– เงินผลประโยชน์ตอบแทน ธนาคารจะต้องหักเงินภาษีตามกฎหมาย ดังนั้น พนักงานจะได้รับเป็นยอดเงินที่ธนาคารได้หักภาษีไว้เรียบร้อยแล้ว
– สำหรับเงินเดือนประจำเดือนมิถุนายน 2563 และเงินโบนัสคงที่ พนักงานจะได้รับตามกำหนดเดิมคือวันที่ 25 มิถุนายน 2563

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ตื่นตา หมู่เกาะไข่ ได้พักฟื้น ช่วงปิดสถานการณ์โควิด-19
บทความถัดไปหุ้นไทยทรุดตัว เปิดลบ 17.36 จุด หลังเจอแรงฉุดจากปัจจัยเสี่ยงที่มีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยบวก