ผู้ว่าฯนครปฐม ออกประกาศห้าม จนท.รัฐนำสิ่งของบริจาคมาแจกจ่ายเอง

ผู้ว่าฯนครปฐม สั่งห้าม จนท.รัฐนำสิ่งของบริจาคมาแจกจ่ายเอง

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชาญนะ เยี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ออกประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ 13/2563 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย กรณีการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในท้องที่จังหวัดนครปฐมโดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง และจังหวัดนครปฐมยังเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครปฐม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ผู้ใดประสงค์จะบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงินให้แก่ประชาชนโดยตรงในพื้นที่จังหวัดนครปฐมให้แก่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ประสงค์จะบริจาคทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน โดยให้แจ้งชนิดสิ่งของที่จะบริจาค จำพวกสิ่งของที่จะบริจาค และจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมบริจาค เพื่อให้หน่วยงานราชการดังกล่าวจะได้อำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อ 2 ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครปฐม หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับแจ้งจากผู้ประสค์จะบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของตาม ข้อ 1 อำนวยความสะดวกในการจัดระเบียบการบริจาคและแจกจ่าย

ดังนี้ 2.1 ให้อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดสถานที่สำหรับแจกจ่ายสิ่งของอย่างน้อยพื้นที่ละ 1 แห่ง พร้อมทั้งกำหนดช่วงระยะเวลาการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน กรณีผู้ประสงค์จะบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน นอกพื้นที่ที่กำหนด ให้ดำเนินการพิจารณาอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบตามความเหมาะสม

Advertisement

2.2 ให้ผู้บริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน และผู้มารับบริจาคหรือผู้รับแจกจ่ายสิ่งของดังกล่าว สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ดำเนินกิจกรรม 2.3 จัดให้มีสถานที่สำหรับล้างมือ หรือวางเจลสำหรับล้างมือ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสถานที่ที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีมาตรการวัดไข้หรือวัดอุณหภูมิร่างกายผู้มารับบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน

2.4 จัดให้ผู้มารับบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน เว้นระยะ นั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรเพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัส หรือแพร่เชื้อโรคทางละอองน้ำลาย 2.5 ควบคุมจำนวนผู้รับบริจาคหรือแจกจ่าย มิให้แออัด หรือลดเวลาให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

ข้อ 3 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำสิ่งของของผู้มาบริจาคหรือแจกจ่าย มาดำเนินการแจกจ่าย ด้วยตนเอง

ผู้ใดผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการข้างต้น อาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

รายงานข่าวแจ้งว่า ประกาศฉบับนี้ ออกมาเพื่อจัดระเบียบการบริจาค หรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้มาบริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน กันอย่างตามใจตนเอง และหรือใช้พื้นที่สาธารณะองค์พระปฐมเจดีย์ เป็นที่บริจาคหรือแจกจ่ายสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน และเป็นการรวมตัวกันของผู้ที่มารับบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค อาหาร หรือเงิน จำนวนมาก อันอาจจะก่อให้เกิดการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ได้ และผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image