นายกเทศมนตรีนครรังสิตเยียวยาพิษโควิด 27 ล้าน ครอบครัวละ 1,000 บาท

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าทางนายธีรวุฒิ กลิ่นกุสุม นายกเทศมนตรีนครรังสิต เห็นว่าปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน จึงได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 22 เมษายน  เพื่อหารือแนวทางการกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยคณะอนุกรรมด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคำสั่งเทศบาลนครรังสิต ที่ 1400/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งทำหน้าที่ เสนอ รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง ในเรื่องการดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และนำเสนอให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามคำสั่งเทศบาลนครรังสิต ที่ 2726/2562 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือ เมื่อคณะกรรมการดังกล่าวฯ อนุมัติให้การช่วยเหลือแล้วเทศบาลฯ จะได้นำเรื่องเสนอเข้าสภาเทศบาลนครรังสิตพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสม ต่อไป

ซึ่งงบประมาณตั้งต้นในการดำเนินการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ คาดการใช้งบประมาณ 27 ล้านบาท สามารถเยียวยาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้ครอบครัวละ 1,000 บาท

ด้านนายธีรวุฒิ กล่าวว่า ในเขตเทศบาลนครรังสิตมีอยู่ 50,000 ครัวเรือน ตอนนี้กำลังรวบรวมเรื่องตัวเลขและจะขออนุมัติจากสภาฯ ก็แล้วแต่ว่าจะมีประชาชนมายื่นขอรับเงินจำนวนกี่ครัวเรือน อย่างไรก็ตามก็ต้องดูสถานการณ์การคลังของเทศบาลก่อน ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างขบวนการ ถ้าไม่ติดขัดอะไรประชาชนก็จะได้เงินเยี่ยวยาแน่นอน นายธีรวุฒิ กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image