ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสถานะการเงินไทย ล่าสุด

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศสถานะการเงินไทย ล่าสุด

เมื่อวันที่ 24 เมษายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห?ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตรเพื่ออนุวัติ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์ สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายลวรณ แสงสนิท ผูู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon