‘อลงกรณ์’ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรฯทั่วประเทศ สู้โควิด19

‘อลงกรณ์’ ขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรฯทั่วประเทศ สู้โควิด19 คิกออฟนโยบาย ‘จัดตั้งและเดินหน้า’ (Setup & Startup)

วันที่ 29 เมษายน ณ ห้องประชุมกิตติยากรวรลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ Tele-conferrence ในการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation : A.I.C) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการ ธุรกิจเกษตร (Agri-Bussiness ) กับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และศูนย์เอไอซี.(A.I.C) ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ

นายอลงกรณ์ได้มอบนโยบาย ”จัดตั้งและเริ่มเดิน” (Setup &Startup) และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมโดยให้เร่งการจัดตั้งโครงสร้างและระบบบริหารเช่น คณะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ และแผนปฏิบัติการ 3-6-12 เดือน(Action plan) รวมทั้งการเริ่มเดินหน้าการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมในทุกจังหวัด การอบรมบ่มเพาะเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตร การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การระดมพลังความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสร้างระบบบิ๊กดาต้า (Big Data) และการเชื่อมโยงข้อมูล (Data Exchange) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด และการนำนโยบาย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงสู่ภาคเกษตรกรโดยเร็วด้วยรูปแบบการบริหารใหม่แบบ Sandbox เกิดความคล่องตัวทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ปรับกระบวนการทำงานภาครัฐใหม่ นอกจากนี้ยังให้มีการขยายความร่วมมือของ A.I.C. ไปสู่ความร่วมมือในต่างประเทศในระดับนานาชาติ โดยเชื่อมโยงกับสถานศึกษา องค์กร หน่วยงานในต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญและดำเนินการในลักษณะเดียวกัน เพื่อการตอบโจทย์ต่อการพัฒนาการเกษตรระดับโลก ความมั่นคงด้านอาหาร ในสภาวะวิกฤตและภัยคุกคามจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก หรือการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงเป็นความท้าทายที่จะต้องให้ภาคการเกษตรไทย ตลอดทั้งห่วงโซ่ทั้งด้านอุปสงค์ และอุปทาน จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนาเพื่อรับมือสถานการณ์ และความท้าทายต่อไปในอนาคต

จากภาวะวิกฤตไวรัส COVID-19 ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้นำด้านเกษตรและอาหารของโลก ซึ่งขณะนี้ภาคธุรกิจต่างๆ การค้า การท่องเที่ยวต้องหยุดชะงักลง ภาคการเกษตรจึงมีภารกิจที่สำคัญในการเป็นแหล่งอาหารแก่ประชาชนในภาวะนี้ โดยอาศัยศูนย์ A.I.C. ที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมลงไปสู่พื้นที่ ประกอบกับการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมมาประสานและพัฒนาต่อยอดไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ โดยให้มีการขับเคลื่อนตามนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และการจัดการสภาวะวิกฤต COVID-19 อย่างเร่งด่วน (Crisis management) ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ที่จะแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนที่สุด ด้วยความห่วงใยที่มีต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านการเกษตร สหกรณ์ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ และต่อยอดการพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon