‘ก.ล.ต.’ ลงดาบผู้แนะนำการลงทุนเป็นเวลา 10 ปี ฐานทุจริตยักยอกเงินลูกค้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้สั่งเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนรายนางสาวสุนิสา แย้มสันเทียะ ขณะกระทำผิดสังกัดธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) กรณีกระทำมิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน โดยปกปิด อำพราง ซ่อนเร้น สร้างหลักฐานเท็จทุจริตยักยอกเงินลูกค้าและนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านบาท และกำหนดว่า ก.ล.ต. จะรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาวสุนิสา เมื่อพ้นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายงานการดำเนินงานของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าค้า และจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (Limited Broker Dealer and Underwriter: LBDU) และตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า นางสาวสุนิสา แย้มสันเทียะ ซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ทุจริตยักยอกเงินลูกค้า โดยปลอมลายมือชื่อลูกค้าและแก้ไขข้อมูลสำคัญของลูกค้าเพื่อเข้าใช้งานโมบายแบงก์กิ้งในนามลูกค้าและโอนเงินจากบัญชีลูกค้าเข้าบัญชีตนเอง ซึ่งมีการถอนเงินสดที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร จำนวน 1 ล้านบาท โดยใช้แบบฟอร์มใบถอนเงินที่ลูกค้าลงนามไว้ล่วงหน้า แต่ไม่ได้ระบุจำนวนเงิน นอกจากนี้ ยังมีการทำรายการซื้อกองทุนรวมให้แก่ลูกค้าโดยมีการโอนเงินค่าซื้อกองทุนรวมดังกล่าวผ่านบัญชีตนเองก่อน ทั้งนี้ นางสาวสุนิสา มีหนังสือรับสารภาพว่า ได้ทำการทุจริตเงินลูกค้าและนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านบาท

ก.ล.ต. พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวสุนิสา ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อ 23 (1) และเป็นลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนตามข้อ 31(1) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทลธ. 8/2557 ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยประกาศ ที่ ทลธ. 48/2560 โดยมีการปกปิด อำพราง ซ่อนเร้น และสร้างหลักฐานเท็จ จึงเพิกถอนการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนและกำหนดว่า ก.ล.ต. จะรับพิจารณาคำขอความเห็นชอบเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนของนางสาวสุนิสา เมื่อพ้นระยะเวลา 10 ปีมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image