อบต.วังตะกู เปิดใช้ฟรี-ลดค่าประปา 3เดือน บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

นายมานพ เปี่ยมคล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 แพร่ระบาดไปทั่วส่งผลกระทบ ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพของประชาชนในช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรค จึงเห็นสมควรปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปาของอบต.วังตะกู เป็นการชั่วคราวในระหว่างเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 โดยผู้ใช้ประปาไม่เกิน 30หน่วย ให้ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บค่าน้ำประปา ผู้ใช้น้ำประปามากกว่า 30 -50 หน่วยๆละ 4บาท ผู้ใช้น้ำประปามากกว่า 50 – 90หน่วยๆละ5 บาท ผู้ใช้น้ำประปามากกว่า 90-140หน่วยๆละ 6 บาท ผู้ใช้น้ำประปามากกว่า 140-200หน่วยๆละ 7 บาท และผู้ใช้น้ำประปามากกว่า 200หน่วย ขึ้นไปหน่วยละ8 บาท เมื่อพ้นระยะเวลาตามประกาศนี้ ให้ใช้ประกาศ อบต.วังตะกู เรื่องการกำหนดอัตราค่าธรรมนียมการใช้น้ำประปา (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 ตามเดิม

” ตำบลวังตะกู มี 8 หมู่บ้าน ประชากร. 6,400 คนประชากรแฝงประมาณ7,000 คนมาจากหอพักนักศึกษา สถาบันราชภัฎนครปฐมและเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม อีก7,000 คน ที่ใช้นำประปาของ อบต.วังจะกู และสืบเนื่องจากการระบาดของเชื้อโรคไวรัส โควิด19 ทำให้เกิดความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ผู้คนตกงานขาดรายได้ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าช่วยเหลือเยียวยาในหลายรูปแบบแล้วนั้น ได้ออกคำสั่งดังกล่าวนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยอัตราค่าธรรมเนียมการใช้น้ำประปา เป็นเวลา3 เดือน” นายมานพ กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image