ราชกิจจาฯ กำหนดโควตาต่างด้าวมีถิ่นที่อยู่ในไทย ประเทศละไม่เกิน 100 คน

ราชกิจจาฯ ประกาศโควตาต่างด้าวอาศัยในไทย ประเทศไม่เกิน 100 คน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดจำนวนคนต่างด้าว ซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปีพ.ศ.2563 โดยที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเห็นควรกำหนดให้คนต่างด้าว ทั้งที่มีสัญชาติและไร้สัญชาติเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปีพ.ศ.2563 ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 87/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่10กรกฎาคม พุทธศักราช2557

และมาตรา40 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ.2563 ไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ1. คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ.2563 มีจำนวนประเทศละไม่เกินหนึ่งร้อยคน บรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่งรวมกันหรือแต่ละอาณาจักรซึ่งมีการปกครองของตนเองให้ถือเป็นประเทศหนึ่ง ข้อ2 คนต่างด้าวไร้สัญชาติซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำ ปีพ.ศ. 2563 มีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน ประกาศณวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon