พณ.หนุนธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล เร่งคัดเลือกและรับรอง หวังเป็นใบเบิกทางสู่ตลาดโลก

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เปิดรับสมัครนิติบุคคลทุกประเภทเข้าร่วมกิจกรรม ‘รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ภายใต้โครงการ ‘สานต่อธุรกิจโปร่งใส สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563  และแม้ขณะนี้ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็มีนิติบุคคลสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 80 ราย แสดงให้เห็นถึงความตระหนักของภาคธุรกิจเรื่องการสร้างธรรมาภิบาล โดยกรมจะรับสมัครนิติบุคคลเพื่อประเมินเข้ารับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ’ ประจำปี 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ และสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่www.dbd.go.th >> หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมกันนี้ กรมได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจประเมิน คัดกรองนิติบุคคลที่สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างเข้มข้น โดยดึงคุณธรรมสีขาวภายใน แสดงความโปร่งใสให้ภายนอกได้รับรู้   ธุรกิจที่ผ่านการประเมินจะได้รับโล่รางวัลเกียรติคุณ และหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองในเวลา 3 ปี จากนั้นก็จะทบทวนใหม่  เพื่อให้ธุรกิจนั้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในประเทศและทั่วโลก

ทั้งนี้ นิติบุคคลสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. เป็นนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียน มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 2. ไม่เป็นนิติบุคคลล้มละลาย และ3.นำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ก.พ.ร. กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น พิจารณายึดหลักเกณฑ์ 6 ด้าน คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยกรมฯ จะให้นิติบุคคลทำแบบประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับผู้บริหาร พนักงาน หน่วยงานที่ร่วมดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งคณะกรรมการจะเข้าสังเกตการณ์การปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจที่สมัครเข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด ณ สถานประกอบการ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำจุดอ่อน จุดแข็ง ด้านธรรมาภิบาลธุรกิจด้วย

 นายวีรศักดิ์  กล่าวว่า กรมได้กำหนดทิศทางการพัฒนาธุรกิจไทยให้มีความสะดวก และประกอบธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ควบคู่กับการปลูกฝังให้ภาคธุรกิจมีธรรมาภิบาลและมีมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจตามหลักสากล ซึ่งเป็นพื้นฐานและหัวใจสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างประเทศไทยให้ใสสะอาดด้วยหลักธรรมาภิบาล มุ่งสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ภาคธุรกิจที่ประพฤติตนเป็นธุรกิจที่ดีเป็นแบบอย่างแก่ภาคธุรกิจไทย ซึ่งจนถึงปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว 99 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 32 ราย และส่วนภูมิภาค 67 ราย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image