บุคลากรทางการแพทย์เฮ เงินค่าตอบแทนพิเศษช่วงโควิด ไม่เสียภาษี

บุคลากรแพทย์เฮ เงินค่าตอบแทนพิเศษช่วงโควิด ไม่เสียภาษี

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงฉบับที่366(พ.ศ.2563)ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่20)พ.ศ.2513 และมาตรา42(17)แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่10)พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้ ข้อ1กำหนดให้เงินได้ดังต่อไปนี้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

(1)ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

(2)ค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ข้อ2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ.2563 ให้ไว้ณวันที่18 มิถุนายนพ.ศ.๒๕๖3อุตตมสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ทั้งนี้ในท้ายประกาศระบุว่า เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่ได้มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับเงินค่าตอบแทนจากทางราชการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวและเพื่อให้การเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสมควรกำหนดให้เงินได้ที่เป็นค่าตอบแทน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon