เกษตรกรปลูกมัน เฮ! ‘จุรินทร์’ เคาะยืนประกันรายได้ปี63/64

มันสำปะหลัง เฮ! “จุรินทร์” เคาะยืนประกันรายได้ปี63/64 ต่อพร้อมมาตรการสินเชื่อ “เพิ่มประสิทธิภาพ-มูลค่า” ชงครม.สัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่กระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุม ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสําปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2563 ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการให้มีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี2563/64 โดยราคาและปริมาณประกันรายได้ เท่ากับปีที่ผ่านมาคือ มันสําปะหลัง เชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 100 ตัน ต้องไม่ซ้ำแปลง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

Advertisment

1.ต้องขึ้นทะเบียนเพาะปลูก ปี63/64 ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 ถึง 31 มี.ค. 64 กับกรมส่งเสริมการเกษตร

2 .ต้องเป็นเกษตรกรผู้ผลิตมันสําปะหลังด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร

Advertisement

3 .แจ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตรนับจากวันที่เพาะปลูกไม่น้อยกว่า 8 เดือน

4 .การกําหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 63 ถึง 30 พ.ย. 64 ประกาศเกณฑ์กลางอ้างอิงทุกวันที่ 1 ของเดือน ระยะเวลา 12 เดือน

“งวดแรกครอบคลุมเกษตรกร ที่ขึ้นทะเบียน และที่แจ้งเพาะปลูก ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 ระบุวันคาดว่าเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 1 ธ.ค.63 และสําหรับการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดสุดท้ายครอบคลุมเกษตรกรที่ระบุวันที่คาดว่าเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป ซึ่งจะนําเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป” ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ กล่าว

Advertisement

นางมัลลิกา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง ปี2563/64 จำนวน 4 โครงการ ได้แก่

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสําปะหลัง โดยเป็นการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) และคุณภาพของผลผลิต เป้าหมาย 5,000 รายๆ ละ ไม่เกิน 230,000 บาท วงเงินกู้รวม 1,150 ล้านบาท งบประมาณ 69 ล้านบาท

2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสําปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร โดยสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรนําไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมหรือรับซื้อหัวมันสําปะหลังสด มันสําปะหลังเส้น เพื่อจําหน่ายต่อ และ/หรือแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท งบประมาณ 45 ล้านบาท

3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสําปะหลัง สนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการแปรรูปมันสําปะหลัง (ลานมัน/โรงแป้ง) ที่เข้าร่วมโครงการเก็บสต็อก ในรูปแบบมันเส้น/แป้งมัน ระยะเวลา 60 – 180 วัน เป้าหมายวงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท งบประมาณชดเชยดอกเบี้ย 225 ล้านบาท โดยใช้งบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยผลผลิตในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น

4.การบริหารจัดการการนําเข้าส่งออก และเข้มงวดการกํากับดูแลการนําเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมเห็นชอบการขอขยายพื้นที่ดําเนินโครงการป้องกันและกําจัดโรคใบด่างมันสําปะหลังให้ครอบคลุม ทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกมันสําปะหลัง เนื่องจากการระบาดของโรคใบด่างมันสําปะหลังมีแนวโน้มแพร่ระบาดไปยังหลายพื้นที่ จากพื้นที่ดําเนินโครงการ 11 จังหวัด ปัจจุบันเพิ่มเป็น 22 จังหวัด โดยเพิ่ม 11 จังหวัด ทําให้การดําเนินโครงการไม่สามารถตัดวงจรการระบาดของโรคได้จำเป็นต้องทำให้ครอบคลุมพื้นที่ปลูกทุกจังหวัด

พร้อมกันนี้ที่ประชุมเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง ปี พ.ศ. 2563-2567 โดยให้ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เป็นประธานอนุกรรมการ ในส่วนขององค์ประกอบให้คณะกรรมการไปหารือกันต่อไป

 

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image