ราชกิจจา เผยแพร่ระเบียบฯ กำหนดคุณสมบัติ”ผช.รัฐมนตรี”

ราชกิจจา เผยแพร่ระเบียบฯ คุณสมบัติผช.รัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่5) พ.ศ.2563 โดยที่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอาศัยอำนาจ ตามความในมาตรา 11(6)(8)และ(9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ1 ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (ฉบับที่5) พ.ศ.2563 ”

ข้อ2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น(5)และ(6) ของข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 “(5)ไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา(6) ไม่เป็นผู้ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”

ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน(7)ของข้อ4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ.2546 ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ผบช.น.สั่งเด้ง ผบก.น.5 ผกก.-สว.สน.ทุ่งมหาเมฆ เข้าศปก.น.เซ่นยิงในบ่อน”เฮียตี้”
บทความถัดไปผู้อ่านมติชน 53% ชี้ เป็นไปได้ “พรรคเพื่อไทย” เสนอแก้รัฐธรรมนูญให้เสร็จภายใน 1 ปี