เปิดตัว’คณะประชาชนปลดแอก’ แถลง ลั่นถ.ราชดำเนิน ‘3 ข้อ 2 จุดยืน’ ทวงคืน ปชต.

เมื่อเวลา 09.10 น. วันที่ 7 สิงหาคม ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะประชาชนปลดแอก – Free People นำโดย นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี หรือ ฟอร์ด ประธานกลุ่มเยาวชน ปลดแอก และประชาชน ทยอยเดินทางมา บริเวณซอยดำเนินกลาง โดยได้เข้าไปหลบฝนที่ปรอยลงมาอย่างต่อเนื่อง ภายในร้านแมคโดนัลด์ สาขาราชดำเนิน ก่อนจะเริ่มกิจกรรมแถลงเปิดตัว “คณะประชาชนปลดแอก” (Free People) อย่างเป็นทางการตามเวลานัดหมาย 10.00 น.

โดยเวลา 09.45 น. คณะประชาชนปลดแอก เริ่มตั้งโต๊ะ 3 ตัวเรียงต่อกันเพื่อจำลองเป็นโต๊ะแถลง โดยปูผ้าสีดำและนำป้ายสัญลักษณ์ “คณะประชาชนปลดแอก” มาติดไว้ด้านหน้า และมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นฉากหลัง ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ราญราษฎร์ กระจายกำลังตามแนวรั้วเหล็กหน้าร้านแมคโดนัลด์ และการดูแลความสงบเรียบร้อยของหน่วยงานความมั่นคงนอกเครื่องแบบจำนวนมาก รอบบริเวณ

นายทัตเทพอ่านแถลงการณ์ เรื่อง “การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ทั้งหลายของประชาชน ชาวไทยทุกคน” ดังนี้

เราคือผู้ออกมาเรียกร้องให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพที่ประชาชนชาวไทยทุกคนพึงมี ปละพึงได้รับการรับรอง คุ้มครองตามกฎหมาย

เราออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลชุดปัจจุบันในฐานะผู้ถือครองอำนาจบริหารของรัฐ รับฟังเสียงพากษ์วิจารณ์ และความคิดเห็นของประชาชนชาวไทยทุกคน อย่างจริงจัง และจริงใจ

เราคือผู้ออกมาแสดงจุดยืนทางความคิด การกระทำ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความเท่าเทียมของคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชนชาวไทยทุกคน

เราคือผู้เบื่อหน่ายละครปาหี่ทางการเมืองที่มุ่งหวังการจัดสรรผลประโยชน์เพื่อกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม โดยมิได้คำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะของประชาชนเป็นที่ตั้ง

เราคือผู้ตั้งคำถามต่อกระบวนการยุติธรรมของรัฐ ที่ปราศจากความยุติธรรมตามหลักการทางกฎหมาย และเต็มไปด้วยพยายามใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการลอยนวล พ้นผิด

เราคือประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง เราคือผู้ที่ยึดมั่นศรัทธาในอุดมการณ์ประชาธิปไตย เราคือคณะประชาชนปลดแอก

คณะประชาชนปลดแอกเชื่อว่า มนุษย์ทุกคนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน มีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทำการใดก็ได้ ตราบที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น เราจึงไม่อาจ และไม่มีวันยอมรับหลักการและกระบวนการที่ทำลาย หรือบิดเบือนหลักการทางประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็น การเข้ามาใช้อำนาจอธิปไตย โดยวิถีเผด็จการอํานาจนิยม การชุบตัวของเผด็จการผ่านการจัดฉากเลือกตั้ง บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรม การลดทอนคุณค่าของการต่อสู้เพื่อหลักการประชาธิปไตยผ่านการสร้างความเกลียดชัง การคุกคามผู้มีความเห็นต่างทางการเมือง

การเอื้อประโยชน์ต่อบกลุ่มคนบางกลุ่ม อันแสดงถึงความไม่เท่าเทียม การพยายามตั้งรัฐบาลแห่งชาติที่ไม่ได้สะท้อนมาจากเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง และกรณีอื่นๆ อีกมากที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาโดยตลอด

เราชื่อว่ารัฐที่ดีคือรัฐที่สามารถรับรองและคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนทุกคนได้ สามารถสร้างหลักประกันเรื่องความเสมอภาคทางโอกาสให้กับประชาชนทุกคน สามารถขจัดความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน สามารถสร้างระบบกระบวนการยุติธรรมที่ทุกๆ คนได้รับความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันบนพื้นฐานของหลักการทางกฎหมายที่ถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถสร้างการเมืองที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยอันเป็นของประชาชนทุกคนอย่างแท้จริง

น่าเศร้าที่รัฐไทยในขณะนี้มิได้เป็นเช่นนั้น ซ้ำร้าย เมื่อมีการเคลื่อนไหวทางการเมือง มีการเปล่งเสียงเรียกร้องประชาธิปไตย มีการแสดงออกทางความคิดของประชาชนที่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รัฐบาลชุดนี้กลับเพิกเฉยที่จะรับฟังอย่างจริงใจ สะท้อนถึงการไม่เคารพต่อประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริง นั่นจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยจะต้องปลดแอกออกจากระบอบเผด็จการอำนาจนิยมเสียที

เราประชาชนชาวไทย ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย จึงขอประกาศข้อเรียกร้องหลัก 3 ประการ ดังนี้

1.รัฐบาลต้องหยุดตามประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักการประชาธิปไตย ในการแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ความอยุติธรรม ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมที่อยู่ในโครงสร้างของรัฐไทย ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการในทางใด และในลักษณะใดก็ตาม

2.รัฐบาลและรัฐสภาต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่สาธารณะอย่างแท้จริง มิใช่รัฐธรรมนูญจากการใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงทางกฎหมาย ที่เอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่มและจะนำพาประเทศไปถึงทางตัน ดังเช่นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

3.รัฐบาลต้องยุบสภาหลังจากที่ได้ดำเนินการตามความต้องการที่ 1 และ 2 เพื่อเป็นการเปิดทางให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง บนพื้นฐานของกฎกติกาที่เป็นธรรมและยุติธรรม รวมถึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพในการบริหารงานทุกประการของคณะรัฐบาลปัจจุบัน

โดยการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง 3 ประการของคณะประชาชนปลดแอกจะต้องยืนอยู่บนหลักการ 2 ข้อคือ 1.จะต้องไม่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีก และ 2.จะต้องไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

คณะประชาชนปลดแอกจะไม่หยุดยั้งการเคลื่อนไหวจนกว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะปฏิบัติตามข้อเรียกร้องหลัก 3 ประการบนหลักการทั้ง 2 ข้อ และเราจะเดินหน้าต่อไปเพื่อประชาธิปไตยของประชาชนได้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างแท้จริง

คณะประชาชนปลดแอก

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon