กรมบัญชีกลาง ยกระดับสู่องค์กรดิจิทัล เผยไขปมอุทธรณ์จัดซื้อจัดจ้างแล้วกว่า1.2แสนล้าน

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวในงานกรมบัญชีกลางครบรอบ 130 ปี ว่า วันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกรมบัญชีกลาง โดยปี 2563 กรมบัญชีกลางยังดำเนินภารกิจต่างๆ ด้วยความมุ่งมั่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด” เพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญในหลากหลายด้าน ทั้งภารกิจหลักและภารกิจตามนโยบายของกระทรวงการคลังและนโยบายของรัฐบาล โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้สานต่อนโยบายและภารกิจของกรมในหลายด้าน รวมทั้งปรับปรุง แก้ไข กฎ ระเบียบ เพื่อให้สอดรับกับสภาวะปัจจุบัน มุ่งเน้นการดำเนินการให้มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน และหน่วยงานของรัฐ เช่น

ด้านการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน และการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อรองรับเทคโนโลยีทางการเงินอย่างครบวงจร การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินงบประมาณปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี การออกวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปี 64 สำหรับเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นต้น

ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เร่งพิจารณาข้ออุทธรณ์ร้องเรียน โดยปี 2563 กรมบัญชีกลางสามารถตอบเรื่องอุทธรณ์ร้องเรียนจำนวนกว่า 2,600 เรื่อง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 121,700 ล้านบาท ซึ่งดำเนินการได้รวดเร็วกว่าปีที่ผ่านมา มากกว่าร้อยละ 40 นอกจากนี้กรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงานให้มากขึ้น รวมทั้งเร่งดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนการประกาศใช้แบบหนังสือค้ำประกัน 12 แบบ เพื่อหน่วยงานของรัฐใช้ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน การประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และตาราง Factor F ใหม่ และกำหนดสินค้าเพิ่มเติมในระบบ e-market อีก 15 รายการ เป็นต้น

ด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกค่ายารักษาโรคไตโดยการเพิ่มสิทธิการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน การเพิ่มเติมรายการยาในระบบ OCPA สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ให้สามารถเบิกจ่ายตรงได้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง การเพิ่มเติมรายการยาหรือสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังให้สามารถเบิกและนำไปใช้นอกสถานพยาบาลของทางราชการได้ และการปรับปรุงรายการและอัตราค่าบริการทางรังสีวิทยา เป็นต้น

Advertisement

มาตรการที่บรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเกิดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติกรณีต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการได้อย่างคล่องตัว ต่อเนื่อง และเป็นการบรรเทาผลกระทบในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การจัดฝึกอบรม การจัดงาน และการจัดประชุมระหว่างประเทศ การกำหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีความเสี่ยง หรือเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 และกำหนดอัตราการเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องควบคุม ค่ายา และค่าอุปกรณ์ป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน สำหรับผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวที่เสี่ยงหรือติดเชื้อโควิด-19 ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลเอกชนได้ การอนุมัติให้กระทรวงแรงงานขยายระยะเวลาการจ้างงานในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กิจกรรมจ้างงาน ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 การอนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัด สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโควิด-19 ที่ได้รับการขยายวงเงินเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทได้เป็นกรณีพิเศษ การกำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาทำการ มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้แก่คู่สัญญาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นต้น

นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางยังให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดภาระงาน และช่วยให้การทำงานคล่องตัว รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน อาทิ การให้บริการหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Credit Confirmation ในระบบ e-GP ด้วยเทคโนโลยี Blockchain การนำร่องพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังด้วยอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่ (New GFMIS Thai) และโครงการระบบการรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น วันนี้เป็นโอกาสอันดีในการเปิดตัว CGD Application เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลบริการต่าง ๆ ของกรม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการในยุค New Normal นี้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS พิมพ์ค้นหาคำว่า “CGD”

“กรมบัญชีกลางพร้อมก้าวเข้าสู่ทศวรรษใหม่ โดยมีความตั้งใจที่จะให้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง (The year of CGD transformation) โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ปรับปรุงระบบงานของกรมบัญชีกลางในทุกมิติ ปรับภาพลักษณ์สู่ความทันสมัย นอกเหนือไปจากการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการคลังและรัฐบาล ภายใต้หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในงานด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น มุ่งเน้นการเป็น Data-Driven Organization เดินหน้ายกระดับขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสามารถตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที ” นายภูมิศักดิ์ กล่าว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image