กอ.รมน.ประกาศเจตจำนง มุ่งคุณธรรม-ความโปร่งใส 5 ด้านการทำงานไร้ทุจริต

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้แถลงว่า กอ.รมน.ได้จัดการประชุม ผู้บัญชาการหน่วยขึ้นตรง(ผบ.นขต.) ของ กอ.รมน. เพื่อแสดงถึงเจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด กอ.รมน. ที่มุ่งเน้นส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน. และเจตนารมณ์ในการดำเนินงานให้ กอ.รมน. เป็นหน่วยงาน ปลอดจากการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด กอ.รมน. รวมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน กล่าวคือ ‘กอ.รมน.เป็นหน่วยงานที่มี การส่งเสริมคุณธรรม ในการปฏิบัติงานทุกระดับ ให้มีการโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้งไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นรูปธรรม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ต้องปราศจากการทุจริต และประพฤติมิชอบ มิฉะนั้นจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และทางกฎหมาย’

พล.ต.ธนาธิป กลาวว่า สำหรับมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของ กอ.รมน. ประกอบด้วยมาตรการ 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความโปร่งใส โดยการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน 2.ด้านความพร้อมของการปฏิบัติงาน โดยยึดถือหลักกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และระเบียบปฏิบัติของทางราชการ 3.ด้านความปลอดจากทุจริตในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด ตามเจตจำนงสุจริตและมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสปลอดจากการทุจริตของ กอ.รมน.ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 4.ด้านการวัฒนธรรมทางองค์กร เพื่อกำหนดแนวทางในการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ ใช้ตำแหน่งหน้าที่ใน การเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน โดยให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม ในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย โดยกอ.รมน.ได้เน้นการจัดให้มีกระบวนการ วิธีการในการถ่ายทอดเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และมาตรการทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และความสำคัญ ถึงการปฏิบัติงาน ที่มีคุณธรรมความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image