พรุ่งนี้ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

พรุ่งนี้ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม เป็นวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ปวงชนชาวไทยไม่เคยลืมเลือน

เมื่อก่อนมีวันแม่ ต่อมาหลังจากที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ปฏิวัติเมื่อปี 2501 แล้วขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงจัดให้วันที่ 5 ธันวาคม คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา จัดงานเฉลิมฉลองทั่วพระนครและทุกจังหวัดทั่วประเทศ และเป็นวันชาติ กับวันพ่อแห่งชาติ เพื่อให้บรรดาลูกทั้งหลายมีโอกาสไปกราบไหว้บิดา เช่น เดียวกับวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ทุกปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ในหลวง รัชกาลที่ 9” ทรงมีคุณูปการกับอาณาประชาราษฎร์คนไทยหาที่เปรียบมิได้ นับแต่ขึ้นทรงครองราชย์ ตลอดเวลายาวนานกว่า 70 ปี ทรงสร้างคุณประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติตลอดมามิเคยหยุด แม้ยามทรงพระประชวร กระทั่งวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ

วันนี้ ทุกสถาบันการศึกษาพร้อมใจกันจัด “วันพ่อแห่งชาติ” และนิทรรศการวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อ “ราชภัฏ” และพระราชลัญจกรของพระองค์ให้เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง

ทั้งยังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในขณะนั้น ทรงเป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาให้กับบัณฑิตของสถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมานานนับสิบปีที่ผ่านมา ถึงขณะนี้ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนั้นเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นรัชกาลที่ 10

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิทยาการ วิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู

มาตรา 8 ในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 ให้กำหนดภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้

ฯลฯ (8) ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาการท้องถิ่น

ความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดังกล่าว นับเป็นพระราชดำริ และพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงต้องการให้การพัฒนาท้องถิ่นดำเนินไปอย่างสืบเนื่องตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงดำเนินการไว้นับสามสี่พันโครงการ เป็นโครงการอันเป็นประโยชน์กับประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาคทั้งสิ้น

นอกจากนั้น ยังมีหน่วยงานที่จัดงานเฉลิมฉลองเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ อาทิ กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมศิลปากร และทุกกระทรวงทบวงกรม

นอกจากนั้น ในปี 2564 เป็นปีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คาดว่าประชากรไทยที่ก้าวสู่วัยชรา หรือสูงวัย มีตัวเลขถึง 13 ล้านคน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในทุกด้านจึงเป็นสิ่งสำคัญ

OLD-LUNTEER หรือชมรมอาสาพลังสูง (วัย) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เชื่อว่าคนสูงวัยยังมีพลังสูงล้นที่จะลุกมาทำงานอาสาให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น ปลุกพลังกายพลังใจคนสูงวัยให้พุ่งขึ้นมาอีกครั้งด้วยการผนึกความร่วมมือกับ สสส. และภาคีเครือข่ายอย่าง Curious People และ WHAT IF โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การค้า ดิโอลด์สยาม ชอปปิ้ง พลาซ่า จัดขึ้นระหว่างเดือนนี้ถึงมกราคม 2564 โปรดติดตามรายละเอียด

เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘ทำงานไม่ตรงสาย’ พรุ่งนี้ของคนรุ่น (จบ) ใหม่ โลกเปลี่ยน อาชีพหมดอายุ
บทความถัดไปเรียงคนมาเป็นข่าว ประจำวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563