ศรชล.จัดประชุมครั้งที่ 1 ปี’64 รับทราบผลปฏิบัติงานผลประโยชน์ทางทะเล พร้อมวางแผนในปีหน้า

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) /รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มอบหมายให้ พล.ร.อ.ธีรกุล กาญจนะ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับอธิบดีรวม 26 คน และผู้บังคับบัญชาของ ศรชล.ทั้งในส่วนกลางและส่วนของ ศรชล.ภาค โดยภายหลังการประชุม พล.ร.อ.ชาติชาย ซึ่งติดภารกิจด่วนได้เดินทางมาร่วมถ่ายภาพและเป็นสักขีพยานกับ คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ตลอดจน หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนศรชล.ที่เข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร ศรชล.ได้รับทราบ ผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ศรชล.ในปีงบประมาณ 2563 ความก้าวหน้าในการจัดทำอนุบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของ ศรชล. การดำเนินการเรื่องการจัดอัตรากำลังแทนของ ศรชล. รวมทั้งพิจารณาการแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

คณะกรรมการบริหาร ศรชล.เป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน ศรชล.ที่ยกระดับเป็นศูนย์อำนวยการตาม พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ตั้งแต่ 13 มี.ค.62 มีหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงานในหน้าที่และอำนาจของ ศรชล. รวมทั้งวางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ ศรชล. รวมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล.ในครั้งนี้ได้จัดให้มีนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของ ศรชล. ได้แก่ การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี การปฏิบัติของ ศรชล.ในห้วงการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เช่น การสกัดกั้นโรค COVID – 19 ทางทะเลที่จ.ระนอง การบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับเรือยอร์ช และการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือ UAV ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น

ด้าน พล.ร.ต.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษก ศรชล. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในปีงบประมาณ 2563 ความก้าวหน้าในการจัดทำอนุบัญญัติ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 และการดำเนินการจัดอัตรากำลังแทน ตลอดจนการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. โยแผนการดำเนินการด้านการบริหารจัดการของ ศรชล. เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคง พ.ศ.2561 – 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 – 2564 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558 – 2564 แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล พ.ศ.2558 – 2564 โดยการวางระบบ และจัดทำกลไกในการทำงานของ ศรชล. ในด้านต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายทะเลให้มีความพร้อมในการจัดการปัญหาภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่อาณาเขตทางทะเลของไทย รวมถึงขยายขีดความสามารถให้สามารถจัดการปัญหาภัยคุกคามในพื้นที่ประเทศอาเซียนต่อไปด้วย โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2571 ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ว่า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จะเป็นหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ และมาตรฐานในการบูรณาการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล จนเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน ในการตอบสนองต่อการจัดสถานการณ์ภัยคุกคามขนาดใหญ่ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon