ผู้ส่งออกต้องรู้ !! ยุโรปบังคับใช้บัญชีสินค้าที่ใช้ได้สองทางฉบับใหม่

นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศ Regulation (EU) 2020/1749 ว่าด้วยการควบคุมการส่งออก ถ่ายโอน เป็นนายหน้า และผ่านแดนสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Items: DUI) ลงใน EU Official Journal L 421/1 โดยมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุง EU List เป็นฉบับปี 2563

ทั้งนี้ รายการสินค้าตาม EU List มาจากการรวบรวมรายการ DUI จาก 4 ระบอบควบคุมการส่งออกสากล (Multilateral Export Control Regimes) และ 1 อนุสัญญา คือ กลุ่มผู้จัดจำหน่ายนิวเคลียร์ (Nuclear Supplier Group: NSG) กลุ่มออสเตรเลีย (Australia Group: AG) ระบอบควบคุมเทคโนโลยีขีปนาวุธ (Missile Technology Control Regime: MTCR) ข้อตกลงวัสเซนนาร์ (Wassenaar Arrangement: WA) และอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Chemical Weapon Convention: CWC) โดยใน EU List จะมีการกำหนดรายการสินค้าเป็นหมวดต่าง ๆ รวม 10 หมวด ดังนี้ หมวด 0: วัสดุ สถานประกอบการ และอุปกรณ์นิวเคลียร์ หมวด 1: วัสดุพิเศษและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หมวด 2: การแปรรูปวัสดุ หมวด 3: อิเล็กทรอนิกส์ หมวด 4: คอมพิวเตอร์ หมวด 5: โทรคมนาคมและการรักษาความปลอดภัยข้อมูล หมวด 6: เซนเซอร์และเลเซอร์ หมวด 7: ระบบนำร่องและระบบอิเล็กทรอนิกส์การบิน หมวด 8: ยานพาหนะและอุปกรณ์ทางทะเล และหมวด 9: การบิน อวกาศ และการขับดัน

EU List ฉบับปี 2563 เป็นการปรับปรุงรายการสินค้า 7 ใน 10 หมวด ดังนี้
1. เพิ่มรายการสินค้า 1.1 สารเคมีจำนวน 24 รายการในหมวด 1 ตามรหัส 1C350.66-89 1.2 ไวรัสใหม่ในกลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่เกี่ยวข้องกับโคโรน่าไวรัส (MERS-related Coronavirus) ในหมวด 1 ตามรหัส 1C351.a.59 และ 1.3 รายการสินค้าควบคุมในหมวด 5 และหมวด 9 ตามรหัส 5D001.e, 5A004.b และ 9A004.h
2. เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของสินค้า รายการสินค้าควบคุมในหมวด 2 3 และ 9 ตามรหัส 2B350.g, 3D003 และ 9E003.a.11
3. เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงหมายเหตุ ภายใต้รายการสินค้าควบคุมในหมวด 5 6 7 และ 9 ตามรหัส 5E002.a, 6A008.i, 7A103.c, 7A117 และ 9E003.a.11

นายธัชชญาน์พล กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยใช้ EU List เป็นแนวทางในการจัดทำบัญชีสินค้าควบคุมภายใต้ พ.ร.บ. การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562 กรมอยู่ระหว่างการจัดทำอนุบัญญัติเพื่อกำหนดมาตรการภายใต้ พ.ร.บ. ดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน ผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลด EU List ฉบับปี 2563 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้ที่เว็บไซต์ https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/december/tradoc_159198.pdf และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EU List ได้ที่เว็บไซต์ https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2020/1749/oj

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon