กขค.เล็งออกไกด์ไลน์”เครดิตเทอม” ลดปัญหาไม่เป็นธรรมสภาพคล่องเอสเอ็มอี

นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการการแข่งขันทางการค้าและโฆษกคณะกรรมการ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า ปี 2563 กขค. ได้จัดทำแนวปฏิบัติการค้าที่ไม่เป็นธรรม(ไกด์ไลน์) เพื่อเป็นการป้องปรามและสร้างมาตรฐานทางการค้าให้มีธรรมาภิบาล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยไกด์ไลน์มีผลบังคับใช้แล้ว 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ไกด์ไลน์ธุรกิจการรับซื้อผลไม้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีอำนาจต่อรองน้อยกว่า ให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาเป็นธรรม และ2.ไกด์ไลน์ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการรับและส่งอาหารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กับผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร(ไกด์ไลน์ ฟู้ด เดลิเวอรี่) เพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการร้านอาหารที่เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มรับ-ส่งอาหาร

นายสันติชัย กล่าวว่า ในส่วนงานด้านการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามกฏหมายปี 2563 มีการพิจารณา 41 เรื่องร้องเรียน เป็นเรื่องคงค้าง 4 เรื่องจากปี 2561 และคงค้าง 8 เรื่องจากปี 2562 ได้พิจารณาเสร็จแล้ว 23 เรื่อง โดยกขค. พิจารณาว่ามีความผิดและลงโทษปรับทางปกครอง 3 เรื่อง ได้แก่ กรณีผู้ประกอบธุรกิจศูนย์การค้ากีดกันการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กรณีบริษัทธุรกิจท่าข้ามกำหนดเงื่อนไขอันส่งผลเสียหายกับบริษัทขนถ่ายสินค้า และกรณีบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจจำหน่ายรถแทรกเตอร์มีพฤติกรรมกทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้แทนจำหน่าย ส่วนที่เหลือส่งให้อัยการยุติเรื่อง 20 เรื่อง และสอบสวนเพิ่มเติม 18 เรื่อง คาดว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จภายในปี 2564

สำหรับประเภทธุรกิจที่มีการร้องเรียนมากที่สุด 2 อันดับ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจขนส่งพัสดุ ตามด้วยธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และธุรกิจการเกษตร นอกจากนี้ กขค. ได้พิจารณาการควบรวมธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาด โดยได้อนุญาตให้มีการรวมธุรกิจ 3 ราย โดย 1 รายเป็นการรวมธุรกิจตลาดค้าปลีกกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ กับบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดย กขค. เสียงข้างมากอนุญาตแบบมีเงื่อนไข และอีก 2 ราย เป็นควบรวมธุรกิจแบบไม่มีเงื่อนไข ได้แก่ ธุรกิจตลาดผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และธุรกิจตลาดรถบรรทุกขนาดใหญ่และขนาดกลาง

ในด้านความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กสทช. ด้านการกำกับดูแลแข่งขันทางการค้าในธุรกิจเกี่ยวกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้ากับสถาบันการศึกษา 13 แห่ง เพื่อสร้างความร่วมมือในการศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าให้เยาวชนรุ่นใหม่ จัดทำโครงการความร่วมมือด้านนโยบายและกฏหมายการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักร โครงการความร่วมมือทางเทคนิคกับมูลนิธิเอเชีย และองค์กรกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าออสเตรเลีย

นายสันติชัย กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบธุรกิจดังกล่าว เกิดสภาพคล่องในการหมุนเวียนกระแสเงินสด และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) รับมอบหมายจากศูนย์บริการสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ให้ดำเนินการ โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2560 ล่าสุดคณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อสำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย คาดจะนำเสนอให้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) พิจารณา ก่อนเปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นต่อร่างแนวทางพิจารณาฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon