ราชกิจจาฯ ประกาศจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800 บาท

ราชกิจจาฯ ประกาศจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร เดือนละ 800บ.

เมื่อวันที่ 22 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร(ฉบับที่2)พ.ศ.2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว้ดัง ต่อไปนี้ ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร พ.ศ.2561 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ 4 ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรให้เหมาจ่ายเป็นเงินในอัตราแปดร้อยบาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคน”ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2564 สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

 

คลิกอ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ครูนักเลง ฉุนเด็ก ม.1 ซ้อมน่วมฐานเหยียบเท้า ตามคร่อมร่างแล้วชกหน้า
บทความถัดไปหนุ่มสายหื่น ปืนจี้ข่มขืนสาววัย 17 ดอดเข้ามอบตัว ปัดข่มขืนขอให้การชั้นศาล