ครม.ไฟเขียว ตั้ง ‘สุพัชรี ธรรมเพช’ เป็น ผู้ช่วยเลขาฯ ‘หมอตี๋’

ภาพจาก สุพัชรี ธรรมเพชร

ครม.ไฟเขียว ตั้ง ‘สุพัชรี ธรรมเพช’ เป็น ผู้ช่วยเลขาฯ ‘หมอตี๋’ 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 2 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1. นางศิริลักษณ์ นิยม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

2. นางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศทั้ง 2 ราย ดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

Advertisement

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสนอการต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นายธีรวัฒน์ ภูมิจิตร เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบการต่อเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ต่อไปอีก (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (นายธีรวัฒน์ฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2564)

2. นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวครบ 4 ปี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไปอีก 1 ปี (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

Advertisement

3. นายพรพงศ์ กนิษฐานนท์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะครบ 4 ปี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 ต่อไปอีก (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (นายพรพงศ์ฯ จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2564)

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมชุดใหม่ จำนวน 9 คน ดังนี้ นายประพันธ์ เทียนวิหาร ผู้แทนเกษตรกร , นายเด่นณรงค์ ธรรมมา ผู้แทนเกษตรกร , นายมีชัย ดีมะการ ผู้แทนเกษตรกร , นายบุญช่วย มหิวรรณ ผู้แทนเกษตรกร , นายเผด็จ ดิฐษดี ผู้แทนเกษตรกร , นายสุวิทย์ ไทยเอียด ผู้แทนเกษตรกร , นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิ , นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ผู้ทรงคุณวุฒิ , นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา แทนคณะกรรมการที่ครบวาระ ดังนี้ นายประยูร ดำรงชิตานนท์ ประธานกรรมการ , นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ กรรมการ , นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการ ,นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการ , นายภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการ , นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ กรรมการ , นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ กรรมการ ตั้งแต่วันที่9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์จอมพงศ์ มงคลวนิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ แทนผู้ที่ลาออก และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นางสุพัชรี ธรรมเพชร เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image