จ.อุบลฯ รวมพลัง ‘บวร’ อบรม ‘โคก หนอง นา โมเดล’ รุ่นที่ 2 สร้างความมั่นคงอาหาร

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 2 โดยมีนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โอกาสนี้ ได้รับความเมตตาจากพระครูสุขุมวรรโณภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน และพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ และถือเป็นพระนักพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้อนุเคราะห์และสนับสนุนสถานที่ในการฝึกอบรมฯ ตลอดจนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและเสียสละเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดมาตามหลัก “บวร” หรือบ้าน วัด ราชการ รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ ผู้นำชุมชน คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ

โดยประธานในพิธีฯ ได้ให้เกียรติเปิดงานและกล่าวถึงการดำเนินงานโครงการฯ ว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” นี้ เป็นโครงการที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และเชื่อมโยงต่อเนื่องกับโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งผลผลิตหรือผลสำเร็จที่ได้ จากการดำเนินโครงการฯ ที่โดดเด่น ก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมสนับสนุน โดยเฉพาะการแปรรูปเพื่อพัฒนาสู่แบรนด์ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดอุบลราชธานี ตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีนโยบายและผลักดันให้ผลิตผลจาก “โคก หนอง นา โมเดล” สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานเพื่อจำหน่ายสู่ท้องตลาดอย่างยั่งยืนต่อไป สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนได้ตั้งใจรับเอาความรู้จากวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่เเละชุมชนของท่านเองต่อไป” รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าว

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลง “โคก หนอง นา โมเดล” และฐานเรียนรู้ คนมีไฟ บริเวณรอบวัดป่าศรีแสงธรรม เนื่องจากสถานที่แห่งนี้มีจุดโดดเด่นในเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยท่านพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ได้เมตตานำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าในพื้นที่ 20 ไร่ มีแผนพัฒนาพื้นที่ให้มีความสวยงามในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อให้เป็นจุด Landmark หรือแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้มาเยือน รวมถึงความร่มรื่นเเละเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติเเละที่สำคัญคือเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพึ่งพาในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้อย่างยั่งยืน

เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงยังได้อนุโมทนาและขอบคุณจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบพัฒนาจังหวัดฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้แก่วัดป่าศรีแสงธรรม จำนวน 52,568 บาท ซึ่งทางวัดได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อย และขณะนี้ได้นำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เฉลี่ยวันละ 40-60 คน จึงถือเป็นศูนย์เรียนรู้มีชีวิตที่มีผู้มาศึกษางานวิจัย ตลอดจนภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เช่น จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่ได้เข้ามายกระดับแหล่งเรียนรู้พลังงานใน “โคกอีโด่ยวัลเล่ย์” แห่งนี้ด้วย

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ให้สามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ดำเนินการ 48 รุ่นๆ ละ 5 วัน กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม 4,790 คน ประกอบด้วยครัวเรือนพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนละ 1 คน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 898 คน ระยะเวลาดำเนินการะหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 จุดดำเนินการ 5 แห่ง ดังนี้ 1)ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จำนวน 16 รุ่น 2)วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จำนวน 11 รุ่น 3)ศูนย์ฝึกอบรมวัดภูอานนท์ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จำนวน 11 รุ่น 4)ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชนสารภีท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 5 รุ่น และ 5)ชุมชนต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนหมู ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จำนวน 5 รุ่น ซึ่งการฝึกอบรมรุ่นที่ 2-6 มีกำหนดดำเนินการพร้อมกันทั้ง 5 จุด ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 และมีพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับการฝึกอบรมตามโครงการฯ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดป่าศรีแสงธรรม แห่งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฝึกอบรมฯ จากตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม รวมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุขุมวรรโณภาส ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการฯ สถานที่ฝึกอบรมทั้ง 5 จุด รวมไปถึงทีมวิทยากรที่ผ่านการอบรมจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติและทีม SAVEUBON ร่วมกับวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ร่วมดำเนินโครงการฯ อย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image