กทม. เพิ่ม ‘แฟกซ์-อีเมล์’ แจ้งเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

กทม.เพิ่ม “แฟกซ์-อีเมล์” แจ้งเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง

นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้เพิ่มช่องทางการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่ประชาชน และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประกอบข้อ 5 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 2762/2562 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้กำหนดให้การแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามแบบ ภ.ด.ส. 5 สามารถดำเนินการโดยผ่านทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตท้องที่ซึ่งที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ได้ โดยให้ถือว่าวันที่สำนักงานเขตได้รับแบบ ภ.ด.ส. 5 ซึ่งมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์และลายมือซื่อผู้เสียภาษีถูกต้องครบถ้วน เป็นวันที่ผู้เสียภาษีแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ฯ

สำหรับกรณีแจ้งทางโทรสารหรือแฟกซ์ ให้ผู้เสียภาษีโทรศัพท์สอบถามผลการส่งแบบ ภ.ด.ส. 5 อีกครั้ง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการรับส่ง ส่วนกรณีแจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล ให้สำนักงานเขตแจ้งผลการส่งแบบ ภ.ด.ส. 5 ให้ผู้เสียภาษีทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันทำการถัดไป และให้ผู้เสียภาษีเก็บแบบ ภ.ด.ส. 5 ดังกล่าวไว้ จนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งการประเมินภาษีตามการใช้ประโยชน์ในปีถัดไป ประชาชนผู้เสียภาษีสามารถดาวน์โหลด แบบ ภ.ด.ส. 5 และประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ฯ พร้อมหมายเลขโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตได้ที่ https://qrgo.page.link/btB9X

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กตู่’ ขออุบการหารือ รมต.ตปท.เมียนมา บอกในฐานะมิตรประเทศต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
บทความถัดไปผู้ว่าฯปทุมธานี เปิดกองอำนวยการโรคฯ ตรวจโควิด-19 ฟรี