“ดีป้า” ดันต่อกว่า 2,600 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลรอบด้าน คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทะลุ 1,700 ล้าน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผย ภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 2/2564 ว่าที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบ โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ภายใต้มาตรการของ ดีป้า จํานวน 3 โครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ การท่องเที่ยววิถีใหม่ ประกอบด้วย โครงการพัฒนาอุปกรณ์ iFloat เพื่อช่วยเหลือติดตามการสูญหายและลดการสูญเสีย ชีวิตจากกิจกรรมทางทะเลของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดสามเหลี่ยมอันดามัน (กระบี่ ภูเก็ต พังงา) โดย บริษัท ไอโฟลท จํากัด โครงการ Transportation Service Platform (Phase 2) โดย บริษัท วันลิ้งค์ เทคโนโลยี่ จํากัด และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวไทย โดย บริษัท ไฮฟ์ เวนเจอร์ส จํากัด คิดเป็นมูลค่าการลงทุน รวมกว่า 80 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบโครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัล จํานวน 14 โครงการ แบ่งเป็นการยกระดับผู้สูงวัย ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบาง มากกว่า 3,000 คนให้ สามารถรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในยุคชีวิตวิถีใหม่ (นิวนอร์มอล) ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างอาชีพ จํานวน 6 โครงการ ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย มูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สมาคมศึกษาและ พัฒนาโอเพ่นซอร์ส และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ นอกจากนี้ ยังดําเนินการพัฒนาคนรองรับอุตสาหกรรม อนาคตด้านบิ๊กดาต้าและไอโอที ไม่น้อยกว่า 700 คน ผ่าน 8 โครงการ โดยความร่วมมือกับสถาบันไทย-เยอรมัน รวมถึง มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน

ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ยังเห็นชอบโครงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน เอสเอ็มอี โรงงาน พ่อค้าแม่ค้า หาบ เร่ แผงลอย ตลาดสด มากกว่า 2,629 รายให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในหลากหลายมิติ เช่น เทคโนโลยี ไอโอทีในกระบวนการผลิตและเกษตรอัจฉริยะ โดรน ระบบการจัดการร้านค้า รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ ผ่าน ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งส่วนกลางและรายพื้นที่ เพื่อให้เกิดการคิดขยายผลต่อยอด และอยู่รอด ในยุควิถีใหม่ ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้ภาคครัวเรือนไม่น้อยกว่า 10%

“สําหรับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 2 ของปีนี้เป็นไปตามแผนการ ดําเนินงานที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้น และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามวิสัยทัศน์ของ ดีป้า ที่ต้องการให้คนไทย ‘think faster and live better’ ซึ่งเชื่อว่า โครงการทั้งหมดที่ผ่านความเห็นชอบจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,700 ล้านบาท โดย ดีป้า จะเร่งรัดพิจารณาโครงการที่น่าสนใจในปีนี้อีกไม่น้อยกว่า 500 โครงการ”

Advertisement
Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image