กสทช. เปิดรับฟังวิจารณ์ร่างประกาศประมูลดาวเทียม

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบการปรับปรุง (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 และเห็นชอบรูปแบบ แนวทาง ระยะเวลา และเอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ฉบับแก้ไขปรับปรุง

สำนักงาน กสทช.ขอเชิญผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ผู้แทนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน องค์กรด้านคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ฉบับแก้ไขปรับปรุง โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบแสดงความคิดเห็นพร้อมนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 1 รูปแบบและวิธีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติม
1.1 การรับฟังความคิดเห็นเป็นการทั่วไปผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2564
1.2 การจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพิ่มเติมในวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุม ชั้น 1 สำนักงาน กสทช.แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันสำนักงาน กสทช.ขอจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะไว้ไม่เกิน 50 ท่าน ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.จะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่าน Facebook Live ของสำนักงาน กสทช.

2 ช่องทางการนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด 2.1 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ (E-mail): satellite@nbtc.go.th, srisuda.p@nbtc.go.th โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ฉบับแก้ไขปรับปรุง”
2.2 นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ดังนี้
“สำนักงาน กสทช. (สำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร: ดบ.) เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400 โดยขอให้วงเล็บมุมซอง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ฉบับแก้ไขปรับปรุง”
2.3 ทางโทรสารหมายเลข 02271 3512 โดยขอให้ตั้งชื่อเรื่อง “แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ฉบับแก้ไขปรับปรุง”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้บันทึกมนุษย์วิจัยถึง ‘เสือธนากร’ จอมป่าแห่งห้วยขาแข้ง ‘เฮียทำเกินไปแล้ว นุด..โกรธ’
บทความถัดไป‘วิโรจน์’ เมิน ‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง ป.ป.ช. ยันโหวตวาระ 3 ไม่ขัดคำวินิจฉัยศาล รธน.