ม.เกษตรรับมอบเครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)จาก”มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก”

ม.เกษตรศาสตร์รับมอบเครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)จาก”มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก” สภากาชาดไทย นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง และสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรไม่ต้องลงทุนมาก พร้อมส่งมอบให้กับหน่วยงานและเกษตรกร เพื่อใช้ประโยชน์ทันที

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีพิธีรับ-มอบเครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) จำนวน 31 เครื่องโดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ส่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี เมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมา โดยให้ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้เป็นนักวิจัย เป็นผู้นำผลงานนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ภายหลังจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบเครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)แล้ว จึงได้มอบให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 เครื่อง เพื่อมอบให้แก่ เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 14 กลุ่ม และมอบให้หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้ ต่าง ๆ ที่มิได้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”จำนวน 13 เครื่อง

ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า เครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เป็น “นวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง และสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรไม่ต้องลงทุนมาก” โดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้สนับสนุนให้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คำเนินโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาอุปกรณ์ในระบบเครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2557 – 31 สิงหาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน 10,092,771.19 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนา ที่ได้รับความเสียหายอย่างมาก จากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ผลผลิตเสียหายเป็นจำนวนมหาศาล อันเนื่องจากเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 จึงทำให้เกิดนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ที่ทำให้ต้นกล้า เจริญเติบโตได้ดี มีความแข็งแรง ต้านศัตรูพืชได้ดี โดยไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่าหญ้าซึ่งเป็นสารเคมีอันตราย ลดการใช้ปุ๋ยลง ลดรายจ่าย และเพิ่ม รายได้จากการเพิ่มของผลผลิต และเป็นเหตุที่มาของการเกิด “โครงการทำนาแบบประณีต มูนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย” ตามลำดับ

และในโอกาสที่โครงการวิจัยดังกล่าวได้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จึงได้มอบนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) จากโครงการวิจัย จำนวน 31เครื่องให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อมอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา ผู้เป็นนักวิจัย เป็นผู้นำผลงานนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สำหรับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ปัจจุบัน ดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 26 ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเฝ้าระวังก่อนเกิคภัย การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน โดยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิด “แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน” เป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร จัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยทรงดำรงตำแหน่งเป็น นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติที่รุนแรง คือการร่วมกันระดมองค์ความรู้ นวัตกรรม กำลังแรงกาย ทุนทรัพย์ และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือ และฟื้นฟูอย่างครบวงจร รวมทั้งการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่า ช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอ โดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจ

ภายหลังจากที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบเครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีองค์รวมและ
ปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. จึงได้มอบเครื่องหย่อนกล้าแบบประณีตเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ให้กับหน่วยงาน และเกษตรกร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทันที จำนวน 27 เครื่อง ดังนี้

1. มอบให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 เครื่อง เพื่อมอบให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากจังหวัดต่าง ๆ จำนวน 14 เครื่อง โดย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้รับมอบ
2. มอบให้กับ หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้ ต่าง ๆ ที่มิได้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 13 เครื่อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon