กำชับนายกเหล่ากาชาดเข้มป้องกันโควิด งดจัดพิธีรับมอบของ จำกัดทีมทำงานเลือกผู้รับวัคซีนแล้ว

นายกฤษฎา บุญราช ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่องขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ถึงนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอทุกอำเภอว่า

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอได้ดำเนินงานออกไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น การแจกจ่ายหน้ากากอนามัย การมอบอุปกรณ์การแพทย์และพยาบาล การสนับสนุนชุดธารน้ำใจและการจัดตั้งครัวเคลื่อนที่เพื่อแจกจ่ายอาหารปรุงสุกตลอดจนการออกไปเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบางในสังคมที่ไม่สามารถช่วยตนเองที่บ้านพักรวมทั้งการออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ นั้น

การดำเนินงานดังกล่าวของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอได้รับการชื่นชมทั้งจากหน่วยงานต่างๆรวมทั้งประชาชนทั่วไป จึงขอให้มุ่งมั่นดำเนินการต่อไป

แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิดยังคงมีการแพร่กระจายออกไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอได้เพิ่มความระมัดระวังในการออกไปปฎิบัติงานในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ดังนี้

1.ขอให้ลดขั้นตอนหรืองดการจัดพิธีการรับมอบสิ่งของความช่วยเหลือต่างๆที่เป็นการรวมคนจำนวนมากออกไปก่อน

2. ขอให้วางแผนจำกัดจำนวนบุคคลหรือตัวแทนของเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกิ่งกาชาดอำเภอเพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ที่จะออกไปปฎิบัติงานในพื้นที่ เช่น ผู้นำส่งมอบชุดธารน้ำใจ ชุดอาหารปรุงสุกหรือนำสิ่งของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันไปมอบให้แก่กลุ่มประชาชนเป้าหมายนั้น ให้พิจารณามอบหมายบุคคลที่ผ่านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดมาแล้ว 1 หรือครบ 2 เข็มแล้วหรือผู้ที่สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวหรือไม่ควรมอบหมายผู้สูงอายุ ออกไปปฎิบัติงานในพื้นที่หรืออาจขอความร่วมมือกำนัน ผญบ.และสมาชิก อสม.เป็นผู้ดำเนินการแทนเหล่ากาชาด/กิ่งกาชาดเพราะบุคคลเหล่านี้ จะทราบสถานการณ์การระบาดของโรคในพื้นที่ ทั้งนี้ให้ประสานงานกับหน่วยงานแพทย์ พยาบาล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ในพื้นที่รวมทั้งนายอำเภอหรือผู้บริหาร อปท.เพื่อพิจารณากำหนดพื้นที่หรือจุดส่งมอบสิ่งของเหล่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคหรือเป็นผู้แพร่เชื้อโรคเสียเอง เป็นต้น

3.ในการกำหนดจุดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่หรือจุดปรุงอาหารหรือจุดรับ-ส่ง สิ่งของความช่วยเหลือไปให้กลุ่มประชาชน เป้าหมายนั้น ให้หารือหน่วยงานในพื้นที่เพื่อร่วมกันกำหนดสถานที่หรือจุดนัดหมายที่ต้องมีความปลอดภัยห่างไกลจากจุดแพร่ระบาดของโรคพอสมควรด้วย

4.ในการเยี่ยมบ้านกลุ่มผู้เปราะบางในสังคมซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ซึ่งมีร่างกายอ่อนแออยู่แล้วนั้น ขอให้ตัวแทนเหล่ากาชาดจังหวัดหรือกิ่งกาชาดอำเภอ ที่ไปปฎิบัติงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย ตลอกเวลาการปฎิบัติงานและใช้แอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งในการเยี่ยมบ้านแต่ละหลังคาเรือนหรือให้ปฎิบัติตามคำแนะนำหรือดำเนินการตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เชียงใหม่ เล็งออกประกาศคุมเข้า-ออก พื้นที่ชุมชน ‘หางดง-เชียงดาว’ หลังพบติดเชื้อเป็นกลุ่ม
บทความถัดไปกรมชลประทานเจ๋ง 5 วัน เสร็จตามเป้า จัดเก็บวัชพืชขวางทางน้ำคลองบางบัวทอง เมืองนนท์