‘พช.’ สานพลัง นพค.51 ส่งมอบแปลงตัวอย่าง ‘โคก หนองนา พช.’ อ.นาตาล พัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมาย นางสาวรัศมี บุดดีวัน ผู้แทนพัฒนาการอำเภอนาตาล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอนาตาล ลงพื้นที่เพื่อเป็นสักขีพยานในรับมอบแปลงตัวอย่างตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” งบเงินกู้รัฐบาล แปลงตัวอย่างระดับตำบล (Community Lab Model for quality of Life : CLM) ของนายเสมียน ขันจันทา บ้านนาคอม หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่ 15 ไร่ ซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการฯ และดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 100 % โดยได้รับความอนุเคราะห์เครื่องจักรกลและบุคลากรในการปรับพื้นที่จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

โอกาสนี้พ.อ.วรการ ฮุ่นตระกูล ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่(นพค.) 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบแปลงตัวอย่างฯ ในครั้งนี้ พร้อมแสดงความยินดี กับเจ้าของแปลง ที่ได้รับการสนับสนุน ในการสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางอาหารปลอดภัย ปราศจากการใช้สารเคมี นำไปสู่อาหารปลอดสารพิษ ให้กับตนเองและชุมชน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้งเป็นต้นแบบการบริหารพื้นที่และการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงระบบนิเวศให้มีความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตามแนวทางของ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตลอดจนกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการร่วมกันดำเนินการและขานรับนโยบายสำคัญของทางรัฐบาล

นายเสมียน ขันจันทา เจ้าของแปลง เปิดเผยว่า “เหมือนฝันที่เป็นจริง ที่ได้รับมอบแปลงตัวอย่าง “โคก หนอง นา พช.” ในครั้งนี้ เพราะพื้นที่ทำกินแห่งนี้ถือเป็นหัวใจในการดำรงชีวิตของตน ซึ่งการทำเกษตรนั้น ต้องพึ่งน้ำฝนตามฤดูกาล บางปีฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำทำการเกษตร พอทราบข่าวการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จากการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาตาล และผู้นำหมู่บ้าน จึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ โดยในอนาคตหวังว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ และพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมเยือนและเข้าใจหัวใจของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจน กรมการพัฒนาชุมชน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และรัฐบาล ที่นำงบประมาณมาช่วยเหลือและสนับสนุนพี่น้องประชาชน ในยามที่กำลังประสบปัญหาจากภัยโควิด-19 ในปัจจุบัน”

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินกู้รัฐบาล ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดฯ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” จำนวน 576,592,500 บาท โดยมีพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งสิ้น 3,960 แห่ง ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทย โดยเเบ่งเป็นพื้นที่ระดับตำบล (CLM) : 68 แห่ง เเละพื้นที่ระดับครัวเรือน (HLM) : 3,892 แห่ง เเละโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เรียนรู้ชุมชน จำนวน 791 แห่ง แบ่งเป็น พื้นที่ 1 ไร่ 620 แห่ง และพื้นที่ 3 ไร่ จำนวน 171 แห่ง

ในส่วนของอำเภอนาตาล มีพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” แยกเป็นงบพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ 1 ไร่ 9 แปลง และพื้นที่ 3 ไร่ 6 รวม 15 แปลง งบเงินกู้รัฐบาล แปลง HLM พื้นที่ 1 ไร่ 82 แปลง, พื้นที่ 3 ไร่ 38 แปลง รวม 120 แปลง เเละ CLM พื้นที่ 15 ไร่ 3 แปลง และมีการจ้างงานนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จำนวน 32 คน และได้รับงบประมาณโครงการฯ กิจกรรมที่ 2 แปลง CLM และ HLM รวม 7,808,400 บาท และมีความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำสัญญา PO ในภาพรวมทุกกิจกรรมแล้ว 7,658,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.08 (ข้อมูลวันที่ 4 มิถุนายน 2564)

นอกจากนั้น ผู้แทนพัฒนาการอำเภอนาตาล ยังได้พบปะและมอบแนวทางกับกลุ่มเป้าหมาย และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ว่า “ขอชื่นชมการดำเนินการปรับพื้นที่ ที่เสร็จเรียบร้อย สวยงาม และสามารถเป็นแบบอย่างให้ชุมชนอื่นได้ โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน นั้น ส่งผลให้ต้องสร้างศูนย์เรียนรู้ในการสร้างทางรอดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินงานก่อให้เกิดผลดีต่อพี่น้อง ประชาชน ให้สามารถพึ่งตนเอง สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ที่ได้เสียสละและช่วยเหลือประชาชน จนมาถึงการส่งมอบงานในวันนี้ และเมื่อส่งมอบงานแล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และ นพต.ในพื้นที่ ได้ดูแลสนับสนุนการดำเนินงาน ร่วมกับเจ้าของแปลงและภาคีเครือข่ายให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อไป” ผู้แทนพัฒนาการอำเภอนาตาล กล่าวด้วยความมุ่งมั่น

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้เผยญี่ปุ่นเล็งส่งวัคซีน ช่วยเวียดนามสู้โควิด หลังให้ไต้หวันไปแล้ว 1.24 ล้านโดส
บทความถัดไปควงปืนปลอมบุกจี้ร้านทอง ควบซาเล้งเผ่นหนี พลาดตกถนน สุดท้ายไม่รอด