‘บิ๊กป้อม’ คอนเฟอเรนซ์ เร่งนโยบายรบ. สร้างเศรษฐกิจฐานราก ช่วยประชาชน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและเร่งรัดโครงการช่วยเหลือประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับเขตตรวจราชการที่ 1 7 13 และ โดยมี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ พร้อมผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัด

การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพื่อมอบนโยบาย ในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค และเร่งรัดโครงการช่วยเหลือประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้แก่ โครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนเรื่องสำคัญอื่นๆ อาทิ ภัยพิบัติ,การบุกรุกที่ดินของรัฐ,การค้ามนุษย์,การกำจัดขยะ และยาเสพติด เป็นต้น พร้อมทั้งนำปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในแต่ละพื้นที่ มาหารือ เพื่อหาแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อประกอบการกำหนดแนวทางหรือนโยบาย ในการกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค ต่อไป

พล.อ.ประวิตร กล่าวมอบนโยบายและข้อสั่งการในฐานะประธานกกภ. ว่า ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งให้ทุกจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้า และการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 2. ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็ว และเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
3.ให้จังหวัดช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ 4.ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งรับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไป ขอบคุณ ส่วนราชการต่างๆ ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และหวังว่าการมอบนโยบายในครั้งนี้ จะทำให้การกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค บังเกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิทธิภาพ และนโยบายของรัฐบาลเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้หมอไม่ทน-ภาคีบุคลากร สธ. ร้องประธานสภา พรรคการเมือง เว้น ภท. จี้รัฐบาลนำเข้าวัคซีน mRNA (คลิป)
บทความถัดไปนิวยอร์กประกาศมาตรการฉุกเฉิน หวังลดความรุนแรงจากปืน